Trosolwg Strategol

English | Cymraeg

Rydym am gynrychioli ein haelodau, gan ymdrechu’n barhaus i ddylanwadu ar ddyfodol Dysgu Seiliedig ar Waith er budd economi Cymru.

Llywio a Dylanwadu:

 • Sicrhau bod yr holl randdeiliaid a phenderfynwyr allweddol ym meysydd Addysg, Hyfforddiant a Sgiliau yn deall gwerth a manteision rhwydwaith hyfforddi sydd â sicrwydd ansawdd ac effaith gadarnhaol hynny ar ddatblygiad sgiliau yn economi Cymru
 • Cydweithio â Llywodraeth Cymru i ddatblygu rhaglenni addas ym meysydd Addysg, Hyfforddiant a Sgiliau sy’n berthnasol i ddysgwyr, cyflogwyr ac economi Cymru yn rhanbarthol ac yn genedlaethol
 • Ymateb yn sydyn ac yn gywir i ymgyngoriadau i hybu’r agenda Addysg, Hyfforddiant a Sgiliau ac i ddylanwadu arni

Cynrychioli cyflogaeth a sgiliau yng Nghymru:

 • Sicrhau bod yr aelodau a’r rhanddeiliaid yn cael gwybodaeth effeithiol am weithgareddau’r Ffederasiwn a’u canlyniadau
 • Annog rhannu arferion gorau yn y rhwydwaith Addysg, Hyfforddiant a Sgiliau er budd dysgwyr, cyflogwyr a’r aelodau
 • Annog staff ar bob lefel yn y cyrff sy’n aelodau o NTfW i gymryd diddordeb a chwarae rhan lawn yn y rhwydwaith
 • Sicrhau bod cynrychiolwyr NTfW yn rhannu newyddion â’r rhwydwaith mewn ffordd effeithiol

Codi proffil dysgu seiliedig ar waith yng Nghymru:

 • Hybu ac annog pobl i sicrhau bod eu sgiliau gyda’r gorau yn y byd trwy Wobrau Prentisiaethau, Wythnos Brentisiaethau a digwyddiadau WorldSkills
 • Rhoi cyhoeddusrwydd i lwyddiant a’i hybu trwy’r cyfryngau gan sicrhau bod Dysgu Seiliedig ar Waith, Hyfforddiant a Sgiliau’n cael eu cyfleu mewn ffordd gadarnhaol mewn digwyddiadau allweddol
 • Annog rhagor o bobl i gymryd rhan yng Nghynhadledd flynyddol NTfW
 • Cynnal a chynyddu nifer aelodau NTfW

Annog sefydliadau cyflogwyr i hybu datblygiad gweithwyr

Sicrhau bod yr NTfW yn trafod yn rheolaidd gyda:

 • Ffederasiwn y Busnesau Bach (FSB)
 • Cydffederasiwn Diwydiant Prydain (CBI) Cymru
 • Sefydliad y Cyfarwyddwyr (IOD)
 • Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol
 • Byrddau Gwasanaethau Lleol