Yr Ardoll Brentisiaethau

English | Cymraeg

Yr Ardoll Brentisiaethau a’r hyn y mae’n ei olygu i’ch busnes chi

Bydd yn ofynnol i gyflogwyr sydd â chyfanswm bil cyflogau o £3 miliwn neu fwy dalu tuag at y rhaglen brentisiaethau genedlaethol. Caiff yr Ardoll ei chasglu ledled y Deyrnas Unedig gan Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi drwy’r system Talu Wrth Ennill (PAYE).

Pwy sy’n talu’r Ardoll?

Mae’r Ardoll yn berthnasol i holl gyflogwyr y Deyrnas Unedig a bydd gan bob cyflogwr hyd at £15,000 o lwfans yn erbyn eu Hardoll. Mae hyn yn golygu y bydd yn ofynnol i gyflogwyr yn y sectorau cyhoeddus a phreifat sydd â ‘bil cyflogau’ blynyddol o £3 miliwn neu fwy dalu 0.5% o hwnnw i’r Ardoll.

Sut mae’r Ardoll yn cael ei chyfrifo?

Mae’r Ardoll wedi’i gosod ar 0.5% o gyfanswm y ‘bil cyflogau’ blynyddol ac ni fydd yn cynnwys buddion mewn nwyddau neu wasanaethau ond disgwylir y bydd yn cynnwys taliadau eraill sy’n destun didyniadau PAYE a/neu gyfraniadau Yswiriant Gwladol. Bydd yr Ardoll yn cael ei chasglu drwy’r System Gwybodaeth Amser Real ochr yn ochr â Threth Incwm a chyfraniadau YG.

Pa ostyngiadau sydd ar gael?

Bydd cyflogwyr yn cael lwfans o £15,000 i’w gosod yn erbyn yr Ardoll. O fis Ebrill 2016 hefyd, bydd eithriad ar gyfer cyfraniadau YG Cyflogwyr Dosbarth 1 ar gyfer prentisiaid cymwys o dan 25 oed.

Cewch wybod mwy am yr Ardoll Brentisiaethau trwy fynd i wefan Porth Sgiliau Busnes Cymru.

Am fwy o wybodaeth

Cysylltwch â Busnes Cymru Porth Sgiliau am fwy o wybodaeth
https://businesswales.gov.wales/skillsgateway/cy/rhaglenni-sgiliau-hyfforddiant/prentisiaethau/ardoll-prentisiaethau

Ffôn 03301 228 338 am fwy o wybodaeth.