Recriwtiwch Brentis

English | Cymraeg

Gall recriwtio prentis eich helpu i ehangu eich gweithlu a’i sylfaen sgiliau. Mae cymorth ar gael tuag at gost yr hyfforddiant a’r asesiadau.

Byddwch yn gweithio gyda darparwr hyfforddiant cymeradwy a fydd yn rheoli hyfforddiant a rhaglen asesu’r prentis.

Cyllid a chymhwystra

Mae busnesau o bob maint ac ym mhob sector yn gymwys.

Caiff y rhan fwyaf o’r hyfforddiant ei wneud gan y cyflogwr sy’n gweithio gyda darparwr hyfforddiant cymeradwy. Y cyflogwr sy’n gyfrifol am dalu cyflog y prentis ac am unrhyw hyfforddiant ychwanegol. Caiff costau’r hyfforddiant eu cefnogi gan y rhaglen brentisiaethau.

Mae’n bwysig gweithio gyda darparwr hyfforddiant mor gynnar â phosibl yn y broses. Byddant yn gallu rhoi help, cymorth ac arweiniad.

Lefelau a fframweithiau prentisiaeth

Ceir 4 lefel wahanol o brentisiaethau:

  • Prentisiaeth Sylfaen – Lefel 2: NVQ Lefel 2 a chyfwerth â 5 TGAU da
  • Prentisiaeth – Lefel 3: NVQ Lefel 3, cyfwerth â phasio 2 Safon Uwch
  • Prentisiaeth Uwch – Lefel 4/5: Lefel HNC/ HND/ Gradd Sylfaen
  • Gradd-brentisiaeth – Level 6: Gradd baglor lawn. Cynigir llwybrau ym meysydd TGCh/ Digidol a Pheirianneg / Gweithgynhyrchu Uwch ar hyn o bryd. Mae’r Gradd-brentisiaethau sydd ar gael ar hyn o bryd wedi’u rhestru yma.

Yng Nghymru, bydd prentis yn dilyn Fframwaith Prentisiaeth Gymreig cymeradwy.

Ardoll Brentisiaethau

Mae’r Ardoll Brentisiaethau (ar GOV.UK) yn dreth gyflogaeth ledled y DU. Caiff ei chasglu’n fisol gan Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi drwy’r system Talu Wrth Ennill (PAYE).

Mae’r ardoll yn berthnasol i bob cyflogwr yn y DU sydd â bil cyflogau blynyddol o £3 miliwn neu fwy. Mae’r Ardoll wedi’i gosod ar 0.5% o gyfanswm y ‘bil cyflogau’ blynyddol.

Cofrestrwch eich diddordeb yma i gael gwybod sut y gallai eich busnes elwa.

Cofrestrwch eich diddordeb yma

Neu ffoniwch 03301 228338 | ebost: apprenticeshipswales@ntfw.org | Wefan


Dod yn brentis

Os ydych yn ddysgwr sy’n ystyried gwneud prentisiaeth neu’n rhiant/gofalwr sy’n chwilio am ragor o wybodaeth, ewch www.llyw.cymru/prentisiaethaucymru