Ansawdd, Pennaeth Dysgu Seiliedig ar Waith

English | CymraegDiben
Bydd y prosiect yn cefnogi ac yn herio’r rhwydwaith darparwyr er mwyn annog rhagoriaeth yn y sector DSW. Bydd y sawl a benodir yn gyfrifol am:

 • Gydweithio â’r rhwydwaith darparwyr i werthuso ansawdd y ddarpariaeth a chanfod arferion gorau a meysydd i’w datblygu.
 • Hwyluso gweithgareddau a gynhelir ar y cyd i hybu gwelliant mewn ansawdd trwy’r rhwydwaith cyfan.
 • Cydlynu trefniadau ar gyfer asesu cymheiriaid trwy’r sector DSW yn gyfan.
 • Gwneud gwaith ymchwil i ganfod a rhannu arferion gorau ar gyfer cyflenwi DSW yn y Deyrnas Unedig a’r tu hwnt.
 • Cynllunio a threfnu gweithdai, cynadleddau a gweithgareddau Datblygiad Proffesiynol Parhaus ar gyfer gweithwyr ym maes DSW.

Gweithgareddau Presennol

 • Cynnal gwerthusiad cychwynnol o’r cyfleoedd a’r heriau ar gyfer sicrhau rhagoriaeth trwy’r rhwydwaith darparwyr DSW yn gyfan a gwneud argymhellion ar gyfer cynlluniau i wella ansawdd.
 • Datblygu rhaglen waith i gefnogi a herio’r sector DSW trwy gydol oes y prosiect a’r tu hwnt.
 • Cydlynu’r Rhwydwaith Rheolwyr Ansawdd mewn cydweithrediad â Llywodraeth Cymru.
 • Cynrychioli’r rhwydwaith DSW gyda rhanddeiliaid allweddol yn cynnwys Estyn, Cymwysterau Cymru a Chyngor y Gweithlu Addysg.
 • Chwilio am gyfleoedd i ddatblygu rhagor o brosiectau i ganfod a rhannu arferion gorau ar gyfer cyflenwi DSW.
 • Gwneud gwaith ymchwil i’r gweithlu ymarferwyr DSW er mwyn paratoi cynllun datblygu’r gweithlu.

Os hoffech wybod rhagor, cysylltwch â Kelly Edwards
Ebost: kelly.edwards@ntfw.org
Ffôn symudol: 07557 051316
Swyddfa: 029 2049 5861