Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

English | Cymraeg

Sefydlwyd swydd yr Hyrwyddwr Cydraddoldeb ac Amrywiaeth mewn Dysgu Seiliedig ar Waith (DSW) ym mis Mai 2016 gyda chyllid am ddwy flynedd gan Lywodraeth Cymru i ddarparu trefn gefnogol i helpu i sicrhau bod rhagor o bobl o gymunedau Pobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig (BAME) a phobl anabl yn dilyn Prentisiaethau.

Bydd y sawl a benodir yn gweithio hefyd i hyrwyddo cydraddoldeb i fenywod yn y gweithle ac yn helpu’r rhwydwaith darparwyr DSW i herio stereoteipio ar sail rhyw mewn rhai sectorau o ddiwydiant.

Diben

Bydd y sawl a benodir yn rhoi cymorth ymarferol a chefnogaeth i helpu’r rhwydwaith darparwyr DSW i:

 • Cynllunio eu strategaethau unigol a rhoi eu cynlluniau gweithredu ar waith er mwyn sicrhau bod unigolion o gymunedau BAME a rhai ag anableddau yn cael mwy o gyfleoedd i ddilyn Prentisiaethau
 • Canfod, rhannu a hyrwyddo arferion da a welir ar hyn o bryd yn y rhwydwaith darparwyr DSW
 • Cydweithio â sefydliadau eraill sy’n hyrwyddo addysg i bobl o gymunedau BAME a rhai ag anableddau
 • Hyrwyddo cydraddoldeb i fenywod yn y gweithle a thynnu sylw at gyfleoedd i fenywod mewn rhai diwydiannau lle na cheir cynrychiolaeth ddigonol ar hyn o bryd
 • Codi ymwybyddiaeth o Brentisiaethau a’r sector Dysgu Seiliedig ar Waith ymhlith y gymuned ehangach
 • Sicrhau cyfleoedd a chysylltiadau i’r rhwydwaith DSW i hyrwyddo Prentisiaethau wrth gymunedau amrywiol, ysgolion, rhieni ac asiantaethau eraill sy’n cefnogi dysgu a chyflogaeth

Gweithgareddau Presennol

 • Mapio arferion da o ran cydraddoldeb ac amrywiaeth ar draws y rhwydwaith darparwyr DSW
 • Paratoi cynllun gwaith yn nodi strategaethau, gweithgareddau, hyfforddiant ac adnoddau i gefnogi’r rhwydwaith darparwyr DSW wrth fynd ati i hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth
 • Cyfarfodydd gyda mudiadau ymbarél ym maes amrywiaeth, ac asiantaethau cefnogi dysgu a chyflogaeth, er mwyn codi ymwybyddiaeth o gyfleoedd ar gyfer Prentisiaethau a chyflwyno llwybrau datblygu at Brentisiaethau
 • Sefydlu Grŵp Hyrwyddo Cydraddoldeb ac Amrywiaeth mewn DSW gyda chynrychiolwyr o’r rhwydwaith darparwyr DSW a mudiadau allanol ym maes amrywiaeth a chydraddoldeb
 • Hyrwyddo’r prosiect Cydraddoldeb ac Amrywiaeth mewn DSW trwy fynychu fforymau a digwyddiadau ar gyfer y sector cyhoeddus a’r trydydd sector

I gael rhagor o wybodaeth, gallwch gysylltu â:
Humie Webbe, Arweinydd Strategol Cydraddoldeb ac Amrywiaeth
Ebost: humie.webbe@ntfw.org
Ffôn symudol: 07557 051329
Swyddfa: 029 2049 5861