Hyfforddiant

English | Cymraeg

Canllawiau ar gyfer Trefnu Hyfforddiant Cymraeg yn y Gweithle

Datblygwyd canllawiau gan Lywodraeth Cynulliad Cymru mewn partneriaeth â Bwrdd yr Iaith Gymraeg a’r canolfannau Cymraeg i Oedolion i helpu gweithleoedd i drefnu hyfforddiant Cymraeg effeithiol yn y gweithle.
Mae’r canllawiau yn cynnig cyngor i sefydliadau yn y sector cyhoeddus, y sector preifat a’r sector gwirfoddol ynghylch cynllunio a darparu rhaglenni hyfforddiant Cymraeg llwyddiannus yn y gweithle. Cliciwch yma i gael gwybod rhagor.

Y Cynllun Sabothol

Cwrs iaith ar gyfer athrawon, darlithwyr, hyfforddwyr a chynorthwywyr dosbarth sydd am wella eu Cymraeg a magu hyder yn yr iaith yw’r Cynllun Sabothol. Nod y cwrs yw datblygu a gwella Cymraeg pobl ym myd addysg (mamiaith ac ail iaith) fel eu bod yn hyderus i ddysgu a gweinyddu trwy gyfrwng y Gymraeg. Cliciwch i gael gwybod rhagor.

Cwrs Sabothol

Mae Prifysgol Bangor wedi cyhoeddi dyddiadau ar gyfer y cyrsiau sabothol nesaf.

Y cwrs sydd yn fwyaf defnyddiol i’r sector dysgu yn y gweithle yw’r Cwrs Uwch (y cwrs rhan amser, a’r cwrs byr). Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

Cymraeg i Oedolion

Mae chwe chanolfan Cymraeg i Oedolion yng Nghymru, wedi’u hariannu gan Lywodraeth Cymru ac yn ymroi i ddarparu gwersi Cymraeg ledled Cymru.
Caerdydd a Bro Morgannwg
Morgannwg
Gwent
Canolbarth Cymru
Gogledd Cymru
De Orllewin Cymru

Twlcit ½ Diwrnod Sgiliaith i Aseswyr

Mae Sgiliaith wedi paratoi cwrs ½ diwrnod i helpu aseswyr i wneud gwell defnydd o’r Gymraeg gyda dysgwyr yn y gweithle ac i ddiwallu anghenion y dysgwr dwyieithog mewn ffordd ystyrlon a gwerthfawr.

Mae Twlcit Dwyieithrwydd i Aseswyr yn agored i bob asesydd a hoffai wneud mwy o waith yn ddwyieithog, hyd yn oed os nad ydynt yn siarad Cymraeg. Mae’r sesiynau AM DDIM a gellir eu cynnal ar y safle gyda chi.

Mae cyflwyniad Prezi Sgiliaith yn esbonio sut i drefnu sesiwn.

Dyma sylwadau rhai pobl a fu yn y sesiynau:

“Roedd yr hyfforddiant yn cael ei gyflwyno’n dda. Roeddwn yn teimlo bod yr hyfforddiant wedi ailennyn fy mrwdfrydedd a dw i am fynd i’r afael â’r mater! Sesiwn dda iawn oedd yn fy ysgogi i fynd ymlaen.”

“Gwirioneddol dda. Hwb i symud ymlaen. Mae wedi gwneud i mi sylweddoli cymaint y mae angen i ni ei wneud i hybu’r Gymraeg a diwylliant Cymru.”

“Gweithdy rhagorol. Rwy wedi dod i ddeall yn well o lawer sut y gallaf gynnwys y Gymraeg yn fy ngwaith. Byddaf yn mwynhau rhoi hyn ar waith nawr. Diolch.”