Prosiectau wedi’u Cwblhau

English | Cymraeg

FfCChC (CQFW)

Nod Prosiect Fframwaith Credydau a Chymwysterau Cymru (FfCChC) gan Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru (NTfW) oedd canfod effaith a gofynion Darparwyr Dysgu Seiliedig ar Waith, er mwyn cyflwyno’r Fframwaith yn llwyddiannus.

Gwelwyd bod angen i aelodau’r NTfW fod yn ymwybodol o’r effaith a’r gofynion er mwyn mynd i’r afael â goblygiadau’r Fframwaith ar y trefniadau presennol ar gyfer cyflenwi a rheoli cynlluniau oedd yn cael eu hariannu. Cafodd NTfW gyllid gan Lywodraeth Cynulliad Cymru i “ddatblygu a chyflawni cynllun gweithredu i gyflwyno FfCChC yn sector yr darparwyr hyfforddiant yng Nghymru.”

Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang (ADCDF)

Cafodd Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru (NTfW) gyllid gan Lywodraeth Cymru i drefnu gweithdai ar gyfer aseswyr a thiwtoriaid oedd yn chwilio am syniadau a gweithgareddau i’w helpu i gynnwys ADCDF yn eu cymwysterau. Ar ôl cynnal y gweithdai i gyd, datblygwyd adnodd ar lein. Gallwch weld yr adnodd trwy ddilyn y ddolen isod. Gobeithio y bydd hyn o ddefnydd i chi.

Sgiliau Hanfodol yn y Gweithle

Llwyddodd Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru (NTfW) i sicrhau contract sylweddol gyda Llywodraeth Cymru i gyflenwi’r Rhaglen Sgiliau Hanfodol yn y Gweithle (ESiW) ledled Cymru. Darparwyd y Rhaglen trwy rwydwaith o ddeg o Ddarparwyr Dysgu Seiliedig ar Waith gyda Sicrwydd Ansawdd, pob un ohonynt â phrofiad sylweddol o gyflenwi hyfforddiant yn y gweithle.

Arian am Oes

Rhaglen arobryn gan y Lloyds Banking Group i helpu pobl i reoli eu harian personol oedd Arian am Oes. Anelwyd hi at bobl ifanc ac oedolion yn y sectorau Addysg Bellach, dysgu seiliedig ar waith a dysgu yn y gymuned.

Mewn cyfnod o ansicrwydd economaidd a phwysedd ar yr arian oedd gan bobl ym Mhrydain i’w wario, roedd yn bwysicach nag erioed i bobl ddysgu sgiliau er mwyn rheoli eu harian a gwneud y dewisiadau gorau ar y pryd, ac ar gyfer eu dyfodol. Mae’n bwysig cael y wybodaeth, y sgiliau, yr hyder a’r ysgogiad i reoli’ch arian yn dda.