Sgiliau Hanfodol yn y Gweithle

English | Cymraeg

Mae Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru (NTfW) wedi llwyddo i sicrhau contract sylweddol gyda Llywodraeth Cymru i gyflenwi’r rhaglen Sgiliau Hanfodol yn y Gweithle (SHyG) ledled Cymru. Caiff rhaglen SHyG NTfW ei chyflenwi trwy rwydwaith o 10 o Ddarparwyr Dysgu Seiliedig ar Waith gyda Sicrwydd Ansawdd, pob un ohonynt â phrofiad sylweddol o gyflenwi hyfforddiant yn y gweithle.

Mae Rhaglen ShyG yn mynd i’r afael â’r ffaith fod cyfran uchel o oedolion sy’n gweithio yng Nghymru heb sgiliau llythrennedd, rhifedd a TGCh sylfaenol.

Nod y prosiect yw codi ymwybyddiaeth o fanteision sgiliau i’r gweithlu ac mae’n gweithio mewn partneriaeth â Darparwyr Hyfforddiant a chyflogwyr. Bydd yn canfod pa sgiliau hanfodol y mae angen amdanynt ac yn cynnig cymorth ychwanegol i bobl er mwyn codi lefelau’r sgiliau hanfodol yn y gweithle.

Mae’r Rhaglen ShyG yn canolbwyntio ar bobl sydd yn gweithio ond nad oes ganddynt sgiliau hanfodol. Bydd yn sicrhau bod pobl yn cael rhagor o gyfleoedd a gwell cyfleoedd i ddysgu mewn sefyllfaoedd arloesol, gydag arddulliau dysgu sy’n addas ar eu cyfer, wedi’u haddasu’n arbennig i gyd-destun eu gweithle.

Targedau’r rhaglen

Rhwng mis Chwefror 2012 a 31 Rhagfyr 2014, disgwylir y bydd y rhaglen yn:

  • Cynnig hyfforddiant i bobl sy’n gweithio ym meysydd llythrennedd, rhifedd ac ESOL, hyd at ac yn cynnwys lefel 2 gyda mynediad at gymwysterau sgiliau hanfodol. Caiff y ddarpariaeth ei haddasu yn ôl anghenion yr unigolion a’i gosod yng nghyd-destun eu gweithle. Gall y rhai sy’n cymryd rhan ennill un neu fwy o gymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru, mewn Cyfathrebu, Cymhwyso Rhif, TGCh, a thystysgrif mewn sgiliau bywyd ESOL (siarad a gwrando) hyd at lefel 2
  • Annog cyflogwyr i gymryd rhan yn y rhaglen Adduned Cyflogwr er mwyn codi ymwybyddiaeth o’r angen am weithlu sgilgar ac ymrwymo i gefnogi hyfforddiant mewn sgiliau hanfodol ar gyfer eu gweithlu

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:
Jeff Protheroe, Rheolwr Gweithrediadau
Ebost: jeff.protheroe@ntfw.org
Ffôn
symudol: 07425 621711

 

“Caiff y rhaglen hon ei rhan-ariannu gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop trwy Lywodraeth Cynulliad Cymru” www.europa.eu