Amdanom Ni

English | Cymraeg

Mae dros 100 o sefydliadau sy’n ymwneud â dysgu yn y gweithle yn aelodau o Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru (NTfW), sef corff sy’n cynrychioli’r holl sefydliadau ac unigolion sy’n ymwneud â’r diwydiant hyfforddi. Mae’r aelodau’n cynnwys darparwyr hyfforddiant bach arbenigol a sefydliadau mawr cenedlaethol neu ryngwladol, yn ogystal ag awdurdodau lleol ac elusennau.

Mae’r aelodau’n gweithio ledled Cymru yng nghefn gwlad ac mewn trefi ac mewn sefydliadau dwyieithog a chyfrwng Cymraeg. Mae gan yr aelodau gysylltiadau â dros 35,000 o gyflogwyr yng Nghymru, o fentrau bychain a busnesau canolig eu maint i gwmnïau rhyngwladol mawr a sefydliadau sector cyhoeddus.

Mae’r NTfW yn cynrychioli buddiannau darparwyr hyfforddiant a dysgwyr gan roi gwybodaeth iddynt am bob agwedd ar addysg a hyfforddiant yng Nghymru. Mae ganddo gysylltiadau cryf a pherthynas weithiol dda gyda holl randdeiliaid allweddol y sector, yn cynnwys Llywodraeth Cymru.

Mae’r Ffederasiwn yn cydweithio’n agos â Llywodraeth Cymru ar lefel y gweinidogion; Gyrfa Cymru, Canolfan Byd Gwaith, y CBI, aelodau seneddol, aelodau’r cynulliad, Cynghorau Sgiliau Sector a’r awdurdodau lleol.

Mae’r aelodau’n rhannu arferion da ac adnoddau, adeiladau ac ati.

Arweinir y Ffederasiwn gan fwrdd cenedlaethol etholedig a ddewiswyd o blith y sefydliadau sy’n aelodau ac y maent hwy, yn eu tro, yn cael eu cefnogi gan fframwaith o fyrddau rhanbarthol sy’n gwasanaethu De Ddwyrain Cymru, Canolbarth/Gorllewin Cymru a Gogledd Cymru, gan adlewyrchu ardaloedd gweithredu Llywodraeth Cymru.