Ymuno â Ni

English | Cymraeg

Pam ddylwn i ymaelodi ag NTFW?

Mae ein haelodau’n hanfodol i ni ac rydym yn cydweithio â phob un i sicrhau eu bod yn cael y gefnogaeth angenrheidiol. Rydym yn annog rhwydweithio, cydweithio, partneriaethau a rhannu gwybodaeth, gan ein bod yn credu bod hyn yn hanfodol er mwyn sicrhau dyfodol dysgu seiliedig ar waith (DSW) yng Nghymru.

Caiff NTFW ei gydnabod fel prif lais y sector dysgu seiliedig ar waith yng Nghymru. Mae aelodaeth yn agored i bob sefydliad a all ddangos ei fod yn addas i fod yn gysylltiedig â’r Ffederasiwn. Yn ogystal â manteision yn ymwneud â gwaith, mae aelodaeth yn dod â chyfleoedd i gwrdd â chydweithwyr o’ch diwydiant mewn sefyllfa sy’n hwylus i rwydweithio.

Mae NTFW yn cyfarfod yn rheolaidd â Gweinidogion, Aelodau’r Senedd, uwch-swyddogion o Lywodraeth Cymru ac arweinyddion polisi ac mae’n mynychu grwpiau gorchwyl a gorffen Llywodraeth Cymru.

Llywio a dylanwadu trwy

 • Y Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil
 • Sesiynau briffio a chyfarfodydd gweinidogol
 • Roi tystiolaeth ym mhwyllgorau’r Senedd
 • Ymwneud â Gweinidogion Cymru, Aelodau o’r Senedd ac Aelodau Seneddol
 • Trafodaethau rheolaidd gyda swyddogion Llywodraeth Cymru ynghylch ffurfio polisïau a’u gweithredu
 • Gwneud gwaith ymchwil a pharatoi adroddiadau

Cynrychioli cyflogaeth a sgiliau yng Nghymru

 • Cyngor y Gweithlu Addysg
 • Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru
 • Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol
 • Bwrdd Cynghori Prentisiaethau Cymru
 • Bwrdd Cyflogaeth a Sgiliau Cymru

Rhannu ffeithiau a gwybodaeth

 • Grwpiau cyfeirio gwahanol sectorau
 • Grŵp cyfeirio Dalwyr Contractau a Gomisiynir
 • Cynhadledd NTFW
 • Adran Aelodau NTFW yn cynnwys newyddion rheolaidd i aelodau
 • Digwyddiadau rhannu gwybodaeth i randdeiliaid

Mae gan NTFW gynrychiolwyr ar lawer o grwpiau’r llywodraeth a grwpiau rhanddeiliaid ehangach, yn cynnwys:

 • Bwrdd Strategaeth Ôl-16 y Coleg Cymraeg Cenedlaethol
 • Grŵp Datblygu Gweithlu Ôl-16 Cyngor y Gweithlu Addysg
 • Estyn
 • FSB Cymru
 • Bwrdd Strategaeth a Gweithredu AHO
 • Cyfarfodydd strategaeth Cymwysterau Cymru
 • Grŵp Adolygu Cymwysterau Galwedigaethol
 • Sgiliau Twristiaeth a Lletygarwch Cymru

Codi proffil dysgu seiliedig ar waith yng Nghymru

 • Gwobrau Prentisiaethau Cymru
 • Wythnos Prentisiaethau
 • Cystadlaethau Sgiliau – Cystadleuaeth Sgiliau Cymru a WorldSkills
 • Cylchlythyr NTFW
 • Datganiadau i’r wasg ac erthyglau newyddion
 • Gweithgarwch ar y cyfryngau cymdeithasol

Sut ydw i’n dod yn Aelod o NTFW?

Mae Aelodaeth Gyswllt yn agored i unrhyw sefydliad (preifat, cyhoeddus, elusennol neu drydydd sector) neu unigolyn nad yw, o anghenraid, yn ymwneud yn uniongyrchol â chyflenwi rhaglenni Llywodraeth Cymru ym maes dysgu seiliedig ar waith, ond a hoffai feithrin perthynas â’r Rhwydwaith.

Llanwch y ffurflen gais heddiw i fod yn rhan o NTFW.

Ffurflen gais i ymaelodi

Cost: Aelodaeth Gyswllt £1,000 (pro rata)
Blwyddyn aelodaeth: 1 Awst 2023 – 31 Gorffennaf 2024.

Os hoffech wybod mwy am y ffordd y gall ymaelodi ag NTFW fod o fudd i’ch sefydliad, ffoniwch 07425 621709 neu e-bostiwch: karen.smith@ntfw.org

yn ôl i’r brig>>