Ymuno â Ni

English | Cymraeg

Pam ddylwn i ymaelodi ag NTfW?

Mae pwrpas NTfW yn syml – ‘Byddwn yn cynrychioli’n haelodau, gan ymdrechu’n barhaus i ddylanwadu ar ddyfodol Dysgu Seiliedig ar Waith er budd economi Cymru,’ – Gwneir hyn trwy:

 • Llywio a dylanwadu
 • Cynrychioli cyflogaeth a sgiliau yng Nghymru
 • Rhannu gwybodaeth
 • Codi proffil dysgu seiliedig ar waith yng Nghymru
 • Annog sefydliadau cyflogwyr i hybu datblygiad gweithwyr

Mae ein haelodau yn hanfodol i ni ac rydym yn cydweithio â phob un i sicrhau eu bod yn cael y gefnogaeth y mae arnynt ei hangen. Rydym yn annog rhwydweithio, cydweithio, partneriaethau a rhannu gwybodaeth, gan ein bod yn credu bod hyn yn hanfodol er mwyn sicrhau dyfodol Dysgu Seiliedig ar Waith yng Nghymru.

Caiff NTfW ei gydnabod fel prif lais y sector Dysgu Seiliedig ar Waith (DSW) yng Nghymru. Caiff pob sefydliad a all ddangos ei fod yn addas i fod yn gysylltiedig â’r Ffederasiwn ymaelodi. Yn ogystal â manteision yn ymwneud â gwaith, mae aelodaeth o’r Ffederasiwn yn dod â chyfleoedd i gwrdd â chydweithwyr o ddiwydiant mewn sefyllfa sy’n hwylus i rwydweithio.

Mae NTfW yn cyfarfod yn rheolaidd â Gweinidogion, Aelodau Cynulliad a swyddogion o Lywodraeth Cymru ar bob lefel, yn cynnwys:

 • Cyfarfodydd gweinidogol
 • Cysylltiad rheolaidd ag AC
 • Cyfarfodydd ag uwch-swyddogion ac arweinyddion polisi yr Adran Addysg a Sgiliau (AdAS)
 • Presenoldeb ar grwpiau gorchwyl a gorffen AdAS

Mae cynrychiolwyr NTfW i’w cael ar lawer o grwpiau’r llywodraeth a grwpiau rhanddeiliaid ehangach, yn cynnwys:

 • Cyngor y Gweithlu Addysg
 • Fforwm Rhanddeiliaid Allanol Estyn
 • WorldSkills UK

Beth yw manteision bod yn aelod o NTfW?

Mae dau fath o aelodaeth i’w hystyried:

Aelodaeth Lawn

Mae unrhyw ddarparwr sydd wedi’i gontractio (naill ai trwy drefniant uniongyrchol neu trwy is-gontractio) i gyflenwi un neu fwy o Raglenni Dysgu Seiliedig ar Waith (DSW) Llywodraeth Cymru yn gymwys i fod yn Aelod Llawn o NTfW. Mae manteision Aelodaeth Lawn yn cynnwys:

 • Y gallu i ddylanwadu’n uniongyrchol ar y ffordd y mae NTfW yn cefnogi ei aelodau
 • Hawl i ddefnyddio Adran Aelodau NTfW am ddim
 • Derbyn newyddion wythnosol a chylchlythyrau chwarterol
 • Cael mynd i ddigwyddiadau rhanbarthol a sectoraidd am ddim
 • Gostyngiadau ar brisiau mynychu nifer cynyddol o gynadleddau a gweithdai datblygu staff
 • Cyfle i gymryd rhan yn ein digwyddiadau ymgynghori

Aelodaeth Gyswllt

Mae unrhyw sefydliad (preifat, cyhoeddus, elusennol neu drydydd sector) neu unigolyn nad yw, o anghenraid, yn ymwneud yn uniongyrchol â chyflenwi rhaglenni Llywodraeth Cymru ym maes Dysgu Seiliedig ar Waith, ond a hoffai feithrin perthynas â’r Rhwydwaith, yn gymwys i fod yn Aelod Cyswllt o NTfW. Mae manteision Aelodaeth Gyswllt yn cynnwys:

 • Hawl i ddefnyddio Adran Aelodau NTfW am ddim
 • Derbyn newyddion wythnosol a chylchlythyrau chwarterol
 • Cael mynd i ddigwyddiadau rhanbarthol a sectoraidd am ddim
 • Gostyngiadau ar brisiau mynychu nifer cynyddol o gynadleddau a gweithdai datblygu staff
 • Cyfle i gymryd rhan yn ein digwyddiadau ymgynghori

Faint yw cost ymaelodi ag NTfW?

NTfW Prisiau Aelodaeth

Dosbarth Aelodaeth Prisiau Aelodaeth
Aelodaeth Lawn (Deiliaid Contractau a Gomisiynwyd yn unig) 0.1% o werthoedd y contractau a gyhoeddwyd bob blwyddyn
Aelodaeth Lawn (Partneriaid Cyflenwi) Trwy drefniant â Deiliad y Contractau a Gomisiynwyd
Aelodaeth Gyswllt (Sefydliad rhanbarthol â hyd at 5 o weithwyr) £250 y flwyddyn
Aelodaeth Gyswllt (Sefydliad rhanbarthol â dros 5 o weithwyr) £500 y flwyddyn
Aelodaeth Gyswllt (Sefydliadau Cenedlaethol a’r Sector Cyhoeddus) £1000 y flwyddyn

Sut alla i ddod yn Aelod o NTfW?

Gallwch lawrlwytho a llenwi Ffurflen Aelodaeth heddiw a dod yn rhan o NTfW.

Os hoffech wybod rhagor am sut y gallwch chi a/neu’ch sefydliad elwa trwy fod yn aelod o NTfW, ffoniwch 029 2049 5861 neu ebostio: info@ntfw.org