Ymuno â Ni

English | Cymraeg

Pam ddylwn i ymaelodi ag NTfW?

Mae pwrpas NTfW yn syml – ‘Byddwn yn cynrychioli’n haelodau, gan ymdrechu’n barhaus i ddylanwadu ar ddyfodol Dysgu Seiliedig ar Waith er budd economi Cymru’.

Mae ein haelodau’n hanfodol i ni ac rydym yn cydweithio â phob un i sicrhau eu bod yn cael y gefnogaeth angenrheidiol. Rydym yn annog rhwydweithio, cydweithio, partneriaethau a rhannu gwybodaeth, gan ein bod yn credu bod hyn yn hanfodol er mwyn sicrhau dyfodol Dysgu Seiliedig ar Waith (DSW) yng Nghymru.

Caiff NTfW ei gydnabod fel prif lais y sector Dysgu Seiliedig ar Waith yng Nghymru. Mae aelodaeth yn agored i bob sefydliad a all ddangos ei fod yn addas i fod yn gysylltiedig â’r Ffederasiwn. Yn ogystal â manteision yn ymwneud â gwaith, mae aelodaeth o’r Ffederasiwn yn dod â chyfleoedd i gwrdd â chydweithwyr o’ch diwydiant mewn sefyllfa sy’n hwylus i rwydweithio.

Mae NTfW yn cyfarfod yn rheolaidd â Gweinidogion, Aelodau’r Senedd, uwch-swyddogion o Lywodraeth Cymru ac arweinyddion polisi ac mae’n mynychu grwpiau gorchwyl a gorffen Llywodraeth Cymru.

Llywio a dylanwadu

 • Sesiynau briffio a chyfarfodydd gweinidogol
 • Ymwneud â phwyllgorau Senedd Cymru
 • Ymwneud ag Aelodau’r Senedd, a threfniadaeth eu gwahanol bleidiau gwleidyddol
 • Trafodaethau rheolaidd gyda swyddogion Llywodraeth Cymru ynghylch ffurfio polisïau a’u gweithredu
 • Gwneud gwaith ymchwil a pharatoi adroddiadau
 • Gwaith Tîm Polisi NTfW

Cynrychioli cyflogaeth a sgiliau yng Nghymru

 • Bwrdd Cyflogaeth a Sgiliau Cymru
 • Bwrdd Cynghori Prentisiaethau Cymru
 • Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol
 • Cyngor y Gweithlu Addysg
 • Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru

Rhannu ffeithiau a gwybodaeth

 • Cyfarfodydd rhanbarthol
 • Grwpiau cyfeirio gwahanol sectorau
 • Cyfarfodydd y Grŵp Rheolwyr Gweithredol a’r rhaglen Dysgu Seiliedig ar Waith (DSW)
 • Cynhadledd Flynyddol NTFW
 • Adran Aelodau NTfW (yn cynnwys newyddion wythnosol)
 • Digwyddiadau rhannu gwybodaeth i randdeiliaid

Mae cynrychiolwyr NTfW i’w cael ar lawer o grwpiau’r llywodraeth a grwpiau rhanddeiliaid ehangach, yn cynnwys:

 • Cyngor y Gweithlu Addysg
 • Fforwm Rhanddeiliaid Allanol Estyn
 • WorldSkills UK

Codi proffil dysgu seiliedig ar waith yng Nghymru

 • Gwobrau Prentisiaethau Cymru
 • Cylchlythyr NTfW
 • Datganiadau i’r wasg ac erthyglau newyddion
 • Gweithgarwch ar y cyfryngau cymdeithasol

Annog sefydliadau cyflogwyr i hybu datblygiad gweithwyr

 • Gwaith Tîm Prentisiaethau NTfW
 • Trafod yn rheolaidd gyda Thîm Polisi FSB Cymru

Hybu a chefnogi darpariaeth o safon uchel i ddysgwyr

 • Gwaith Tîm Polisi NTfW
 • Trafod yn rheolaidd gydag Estyn, Cymwysterau Cymru, Cyngor y Gweithlu Addysg a’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol
 • Darparu digwyddiadau a gweithgareddau DPP o safon uchel ar gyfer Ymarferwyr DSW

Beth yw manteision bod yn aelod o NTfW?

Mae tri math o aelodaeth i’w hystyried:

Aelodaeth Lawn – Daliwr Contractau a Gomisiynir (CCH)

Mae unrhyw ddarparwr sy’n cael ei gontractio i gyflenwi un neu fwy o Raglenni Dysgu Seiliedig ar Waith (DSW) Llywodraeth Cymru yn gymwys i fod yn Aelod Llawn o NTfW.

Aelodaeth Lawn – Is-gontractor

Mae unrhyw ddarparwr sy’n is-gontractio trwy drefniant i CCH i gyflenwi un neu fwy o Raglenni Dysgu Seiliedig ar Waith (DSW) Llywodraeth Cymru yn gymwys i fod yn Aelod Llawn o NTfW.

Aelodaeth Gyswllt

Mae unrhyw sefydliad (preifat, cyhoeddus, elusennol neu drydydd sector) neu unigolyn nad yw, o anghenraid, yn ymwneud yn uniongyrchol â chyflenwi rhaglenni Llywodraeth Cymru ym maes Dysgu Seiliedig ar Waith, ond a hoffai feithrin perthynas â’r Rhwydwaith, yn gymwys i fod yn Aelod Cyswllt o NTfW.

Mantais

Aelod
Llawn
(CCH)

Aelod
Llawn
Is-gontractor

Aelod
Cyswllt

Dylanwadu

Y gallu i ddylanwadu'n uniongyrchol ar y ffordd y mae NTfW yn cefnogi ei aelodau

x

x


Cyfleoedd i rwydweithioHawl i'ch staff fynd i gyfarfodydd rhwydweithio rhanbarthol NTfW

x

x

x

Hawl i'ch staff fynd i Grwpiau Cyfeirio Sectorau NTfW

xCynadleddau a DigwyddiadauUn lle am ddim yng Nghynhadledd Flynyddol NTfW

x

x

Codir pris is ar aelodau i fynd i holl ddigwyddiadau NTfW

x

x

x

Adnoddau


Derbyn newyddion wythnosol NTfW

x

x

x

Cael mynd i Adran Aelodau NTfW

x

x

x

Cael cyfrannu at Gylchlythyr Chwarterol NTfW

x

x

Cael hysbysebu'ch swyddi yn Adran Aelodau NTfW

x

x


Faint yw cost Aelodaeth o NTfW am flwyddyn?

Aelodaeth Lawn
Dalwyr Contractau a Gomisiynir (CCH)

Y gost

Gwerth y contractau a gyhoeddwyd

0.15%

Aelodaeth Lawn
Is-gontractwyr a Phartneriaid Cyflenwi

Y gost

Gwerth yr is-gontractau

£0 - £49,000

£250

£50,000 - £99,999

£500

£100,000 - £249,999

£750

£250,000 - £499,999

£1,000

£500,000 - £999,999

£1,250

£1,000,000 - £2,499,999

£1,500

£2,500,000 - £4,999,999

£1,750

£5,000,000 - £7,499,999

£2,000

Aelodaeth Gyswllt

Y gost

Unigolion

£250

Sefydliadau ag 1-9 o weithwyr

£500

Sefydliadau â 10-49 o weithwyr

£750

Sefydliadau â 50-249 o weithwyr

£1,000

Sefydliadau â 250+ o weithwyr

£1,250

Cyrff Cyhoeddus

£1,000

Sut mae ymaelodi ag NTfW?

Llanwch Ffurflen Gais i Ymaelodi heddiw i fod yn rhan o NTfW.

Os hoffech wybod rhagor am sut y gallwch chi a/neu’ch sefydliad elwa trwy fod yn aelod o NTfW, ffoniwch 07425 621711 neu ebostio: jeff.protheroe@ntfw.org

Yn ôl i ben y dudalen