Ymuno â Ni

English | Cymraeg

Pam ddylwn i ymaelodi ag NTfW?

Mae pwrpas NTfW yn syml – ‘Byddwn yn cynrychioli’n haelodau, gan ymdrechu’n barhaus i ddylanwadu ar ddyfodol Dysgu Seiliedig ar Waith er budd economi Cymru.’ Gwneir hyn trwy:

Llywio a dylanwadu

 • Cyfarfodydd briffio a chyfarfodydd gweinidogol
 • Ymwneud â phwyllgorau Cynulliad Cenedlaethol Cymru
 • Ymwneud ag ACau, a threfniadau eu gwahanol bleidiau gwleidyddol
 • Trafodaethau rheolaidd gyda swyddogion Llywodraeth Cymru ynghylch ffurfio polisïau a’u gweithredu
 • Gwneud gwaith ymchwil a pharatoi adroddiadau
 • Gwaith Tîm Polisi NTfW

Cynrychioli cyflogaeth a sgiliau yng Nghymru

 • Bwrdd Cyflogaeth a Sgiliau Cymru
 • Bwrdd Cynghori Prentisiaethau Cymru
 • Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol
 • Cyngor y Gweithlu Addysg
 • Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru

Rhannu ffeithiau a gwybodaeth

 • Cyfarfodydd rhanbarthol
 • Grwpiau cyfeirio gwahanol sectorau
 • Cyfarfodydd y Grŵp Rheolwyr Gweithredol a’r rhaglen Dysgu Seiliedig ar Waith (DSW)
 • Cynhadledd Flynyddol NTFW
 • Adran Aelodau NTfW (yn cynnwys newyddion wythnosol)
 • Digwyddiadau rhannu gwybodaeth i randdeiliaid

Codi proffil dysgu seiliedig ar waith yng Nghymru

 • Gwobrau Prentisiaethau Cymru
 • Cylchlythyr NTfW
 • Datganiadau i’r wasg ac erthyglau newyddion
 • Gweithgarwch ar y cyfryngau cymdeithasol

Annog sefydliadau cyflogwyr i hybu datblygiad gweithwyr

 • Gwaith Tîm Prentisiaethau NTfW
 • Trafod yn rheolaidd gyda Thîm Polisi FSB Cymru

Hybu a chefnogi darpariaeth o safon uchel i ddysgwyr

 • Gwaith Tîm Polisi NTfW
 • Trafod yn rheolaidd gydag Estyn, Cymwysterau Cymru, Cyngor y Gweithlu Addysg a’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol
 • Darparu digwyddiadau a gweithgareddau DPP o safon uchel ar gyfer Ymarferwyr DSW

Mae ein haelodau’n hanfodol i ni ac rydym yn cydweithio â phob un i sicrhau eu bod yn cael y gefnogaeth angenrheidiol. Rydym yn annog rhwydweithio, cydweithio, partneriaethau a rhannu gwybodaeth, gan ein bod yn credu bod hyn yn hanfodol er mwyn sicrhau dyfodol Dysgu Seiliedig ar Waith (DSW) yng Nghymru.

Caiff NTfW ei gydnabod fel prif lais y sector Dysgu Seiliedig ar Waith yng Nghymru. Mae aelodaeth yn agored i bob sefydliad a all ddangos ei fod yn addas i fod yn gysylltiedig â’r Ffederasiwn. Yn ogystal â manteision yn ymwneud â gwaith, mae aelodaeth o’r Ffederasiwn yn dod â chyfleoedd i gwrdd â chydweithwyr o’ch diwydiant mewn sefyllfa sy’n hwylus i rwydweithio.

Mae NTfW yn cyfarfod yn rheolaidd â Gweinidogion, Aelodau Cynulliad a swyddogion o Lywodraeth Cymru ar bob lefel, yn cynnwys:

 • Cyfarfodydd gweinidogol
 • Ymwneud yn rheolaidd ag ACau
 • Cyfarfodydd ag uwch swyddogion ac arweinyddion polisi yr Adran Addysg a Sgiliau (AdAS)
 • Presenoldeb yng ngrwpiau gorchwyl a gorffen Llywodraeth Cymru

Mae cynrychiolwyr NTfW i’w cael ar lawer o grwpiau’r llywodraeth a grwpiau rhanddeiliaid ehangach, yn cynnwys:

 • Cyngor y Gweithlu Addysg
 • Fforwm Rhanddeiliaid Allanol Estyn
 • WorldSkills UK

Beth yw manteision bod yn aelod o NTfW?

Mae tri math o aelodaeth i’w hystyried:

Aelodaeth Lawn – Daliwr Contractau a Gomisiynir (CCH)

Mae unrhyw ddarparwr sy’n cael ei gontractio i gyflenwi un neu fwy o Raglenni Dysgu Seiliedig ar Waith (DSW) Llywodraeth Cymru yn gymwys i fod yn Aelod Llawn o NTfW.

Aelodaeth Lawn – Is-gontractor

Mae unrhyw ddarparwr sy’n is-gontractio trwy drefniant i CCH i gyflenwi un neu fwy o Raglenni Dysgu Seiliedig ar Waith (DSW) Llywodraeth Cymru yn gymwys i fod yn Aelod Llawn o NTfW.

Aelodaeth Gyswllt

Mae unrhyw sefydliad (preifat, cyhoeddus, elusennol neu drydydd sector) neu unigolyn nad yw, o anghenraid, yn ymwneud yn uniongyrchol â chyflenwi rhaglenni Llywodraeth Cymru ym maes Dysgu Seiliedig ar Waith, ond a hoffai feithrin perthynas â’r Rhwydwaith, yn gymwys i fod yn Aelod Cyswllt o NTfW.

Mantais Aelod Llawn
(CCH)
Aelod Llawn
(Is-gontractor)
Aelod Cyswllt
Dylanwadu      
Y gallu i ddylanwadu'n uniongyrchol ar y ffordd y mae NTfW yn cefnogi ei aelodau,,  
Cyfleoedd i rwydweithio      
Hawl i'ch staff fynd i gyfarfodydd rhwydweithio rhanbarthol NTfW
Hawl i'ch staff fynd i Grwpiau Cyfeirio Sectorau NTfW
Cynadleddau a Digwyddiadau      
Un lle am ddim yng Nghynhadledd Flynyddol NTfW  
Codir pris is ar aelodau i fynd i holl ddigwyddiadau NTfW
Adnoddau      
Derbyn newyddion wythnosol NTfW
Cael mynd i Adran Aelodau NTfW
Cael cyfrannu at Gylchlythyr Chwarterol NTfW  
Cael hysbysebu'ch swyddi yn Adran Aelodau NTfW  
       

Faint yw cost Aelodaeth o NTfW am flwyddyn?

Aelodaeth Lawn
(Dalwyr Contractau a Gomisiynir)
Y gost
Gwerth y contractau a gyhoeddwyd 0.15%
   

Aelodaeth Lawn
(Is-gontractwyr a Phartneriaid Cyflenwi)
Y gost
Gwerth yr is-gontractau  
£0 - £49,000 £250
£50,000 - £99,999 £500
£100,000 - £249,999 £750
£250,000 - £499,999 £1,000
£500,000 - £999,999 £1,250
£1,000,000 - £2,499,999 £1,500
£2,500,000 - £4,999,999 £1,750
£5,000,000 - £7,499,999 £2,000
   

Aelodaeth Gyswllt Y gost
Unigolion £250
Sefydliadau ag 1-9 o weithwyr £500
Sefydliadau â 10-49 o weithwyr £750
Sefydliadau â 50-249 o weithwyr £1,000
Sefydliadau â 250+ o weithwyr £1,250
Cyrff Cyhoeddus £1,000

Sut mae ymaelodi ag NTfW?

Llanwch Ffurflen Gais i Ymaelodi heddiw i fod yn rhan o NTfW.

Os hoffech wybod rhagor am sut y gallwch chi a/neu’ch sefydliad elwa trwy fod yn aelod o NTfW, ffoniwch 029 2049 5861 neu ebostio: info@ntfw.org