banner-events

Digwyddiadau

English | Cymraeg

Dyma lle y cewch fanylion am ddigwyddiadau y mae NTfW yn eu trefnu ar ein pen ein hunain ac mewn partneriaeth â chyrff eraill. Gallwch ddefnyddio’r ddewislen ar ochr dde’r dudalen hon i gael gwybod rhagor am y gwahanol
ddigwyddiadau. Yn ogystal, mae calendr yn dweud pryd y cynhelir digwyddiadau’n ymwneud â’r sector dysgu seiliedig ar waith.

Materion Ansawdd
Ionawr 2019 – Mawrth 2019

Mae NTfW wedi cael arian grant gan Cymwysterau Cymru i ddechrau cynnal digwyddiadau Materion Ansawdd ym mhob sector (ac eithrio iechyd a gofal cymdeithasol a gofal plant gan fod y sector hwn eisoes wedi elwa ar yr hyfforddiant).

Mewn cydweithrediad â Cymwysterau Cymru, bydd NTfW yn cydlynu nifer o ddigwyddiadau penodol iawn ym maes datblygu’r gweithlu. Digwyddiadau ar gyfer rheolwyr ansawdd, rheolwyr canolfannau a gweithwyr mewnol sicrhau ansawdd sy’n gweithio ym maes cymwysterau seiliedig ar gymhwysedd ledled Cymru fydd y rhain a byddant am ddim.

Diwrnod VQ – 15 Mai 2019
Mae Diwrnod VQ yn dathlu llwyddiant dysgu galwedigaethol a manteision dysgu ymarferol, technegol a galwedigaethol. Credwn fod cymwysterau galwedigaethol yn haeddu’r un clod a chydnabyddiaeth ag y caiff cymwysterau academaidd. Cynhelir dyddiau canlyniadau TGAU a Lefel A, felly beth am ddiwrnod i ddathlu VQs? Dyna yw Diwrnod VQ!

Cynhadledd NTfW – 27 Mehefin 2019
Bydd cyfle i’r cynadleddwyr gymryd rhan mewn gwrando ar siaradwyr sy’n ffigurau amlwg yn y maes a gweithdai. Bydd y gynhadledd hefyd yn gyfle gwych i rwydweithio ag unigolion a chwmnïau ym mhob rhan o’r sector hyfforddi yng Nghymru.

Skills Cymru – Hydref 2019
9-10 Hydref 2019 – Motorpoint Arena, Caerdydd
16-17 Hydref 2019 – Venue Cymru, Llandudno
At SkillsCymru young people and students can get involved with interactive features, hands-on demonstrations and challenging activities to learn about the huge range of careers, training and advice available in Wales, catch a glimpse into what their future career could hold and realise their potential.

Gwobrau Prentisiaethau Cymru – 24 Hydref 2019
Nod Gwobrau Prentisiaethau Cymru yw cydnabod a mawrygu cyflogwyr, dysgwyr a darparwyr sy’n ymroi i ddatblygu eu gweithlu trwy Brentisiaethau ac i gefnogi eu gweithwyr yn ystod eu hyfforddiant. Yn ogystal, mae’r gwobrau’n ffordd wych o werthuso gwaith hyfforddi a datblygu, ac o ysgogi unrhyw weithlu neu ddysgwr.

WorldSkills UK Live – Tachwedd 2019
WorldSkills UK Live (The Skills Show) yw sioe sgiliau a gyrfaoedd fwyaf Prydain ac mae’n helpu i lywio dyfodol cenhedlaeth newydd. Mae’r sioe’n denu dros 75,000 o ymwelwyr bob blwyddyn ac mae’n cynnig profiadau ymarferol sy’n ysbrydoli pobl ifanc i ystyried gyrfaoedd ac yn eu hysgogi i ddysgu mwy am fyd gwaith.

Cyfres Atebion Polisi – Adroddiad
Mae’r Sefydliad Dysgu a Gwaith, Colegau Cymru a Ffederasiwn Cenedlaethol Hyfforddiant Cymru (NTfW) wedi cyflwyno cyfres o seminarau Atebion Polisi yn ymchwilio rhai o’r heriau a’r cyfleoedd mwyaf ar gyfer addysg a hyfforddiant yn y 5-10 mlynedd Mae’r adroddiad Atebion Polisi a lansiwyd gan y Gweinidog dros Sgiliau a Gwyddoniaeth Julie James AC yn crynhoi casgliadau o’r pum seminar a gynhaliwyd yn ystod yr haf 2016.