Prosiectau wedi’u Cwblhau

English | Cymraeg

Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Pwrpas y swydd yw darparu trefn i gefnogi’r rhwydwaith o ddarparwyr dysgu seiliedig ar waith (DSW) a’u helpu i annog rhagor o bobl o gymunedau Du, Asiaidd ac Ethnig Leiafrifol a phobl anabl i wneud Prentisiaethau. Bydd hyn o gymorth i ymateb i strategaethau cenedlaethol ac i roi cyfle cyfartal i’r unigolion hynny a hoffai wneud Prentisiaeth.
WBL EDI Stategy
WBL EDI Strategy Programme

Yr Iaith Gymraeg

Ariannwyd prosiect yr Hyrwyddwr Dwyieithrwydd Dysgu Seiliedig ar Waith (DSW) gan Lywodraeth Cymru, trwy’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Y bwriad oedd cefnogi darparwyr hyfforddiant DSW yng Nghymru i gyrraedd targedau a nodir yn y Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg; a chefnogi’r gwaith o gyflawni ‘Cymraeg 2050’, sef gweledigaeth a nod Llywodraeth Cymru o sicrhau miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.

Roedd y prosiect yn canolbwyntio ar y 6 philer allweddol (Dysgwyr, Staff, Darpariaeth, Adnoddau, Cymwysterau, a Chyflogwyr), er mwyn canfod rhwystrau a’u goresgyn, gyda’r nod o gynyddu nifer y prentisiaid oedd yn gwneud eu prentisiaethau’n gyfangwbl yn Gymraeg neu’n ddwyieithog.
Llawlyfr Arferion Da Dwyieithog

Mae’r Llysgenhadon Prentisiaethau cyfrwng Cymraeg a dwyieithog yn rhannu eu profiadau o fod yn brentis dwyieithog yng Nghymru a manteision defnyddio #CymraegYnYGweithle (#WelshAtWork).

Ansawdd

Ariannwyd y Prosiect Ansawdd gan Lywodraeth Cymru trwy Gronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF). Cafodd ei sefydlu i arwain a chydlynu’r gwaith o wella ansawdd trwy’r sector Dysgu Seiliedig ar Waith (DSW) i gyd yng Nghymru. Roedd yn cydweithio’n agos â dalwyr contractau DSW yng Nghymru i ganfod meysydd lle’r oedd angen cefnogaeth.

Roedd y prosiect yn cefnogi ac yn herio’r rhwydwaith darparwyr i gydlynu datblygiad proffesiynol parhaus, roedd yn rannu arferion da ac yn annog rhagoriaeth trwy’r sector DSW i gyd.

Fframwaith Credydau a Chymwysterau Cymru (FfCChC)

Nod Prosiect Fframwaith Credydau a Chymwysterau Cymru (FfCChC) gan Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru (NTfW) oedd canfod effaith a gofynion Darparwyr Dysgu Seiliedig ar Waith, er mwyn cyflwyno’r Fframwaith yn llwyddiannus.

Gwelwyd bod angen i aelodau’r NTfW fod yn ymwybodol o’r effaith a’r gofynion er mwyn mynd i’r afael â goblygiadau’r Fframwaith ar y trefniadau presennol ar gyfer cyflenwi a rheoli cynlluniau oedd yn cael eu hariannu. Cafodd NTfW gyllid gan Lywodraeth Cynulliad Cymru i “ddatblygu a chyflawni cynllun gweithredu i gyflwyno FfCChC yn sector yr darparwyr hyfforddiant yng Nghymru.”
FfCChC E-book