Prosiectau

English | Cymraeg

Hyrwyddwr Dwyieithrwydd

Mae’r Prosiect Hyrwyddwr Dwyieithrwydd Dysgu Seiliedig a’r Waith (DSW) wedi ei gyllido gan Lywodraeth Cymru er mwyn cefnogi’r darparwyr hyfforddiant DSW yng Nghymru i gyrraedd y targedau a bennwyd yn y Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg ym mis Ebrill 2010; ac i gydymffurfio gyda Strategaeth ‘Cymraeg 2050’; sef miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. Darllen rhagor…

Hyrwyddwr Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Sefydlwyd swydd yr Hyrwyddwr Cydraddoldeb ac Amrywiaeth mewn Dysgu Seiliedig ar Waith (DSW) ym mis Mai 2016 gyda chyllid am ddwy flynedd gan Lywodraeth Cymru i ddarparu trefn gefnogol i helpu i sicrhau bod rhagor o bobl o gymunedau Pobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig (BAME) a phobl anabl yn dilyn Prentisiaethau. Darllen rhagor…

Ansawdd – Pennaeth Dysgu Seiliedig ar Waith

Sefydlwyd swydd Pennaeth Ansawdd Dysgu Seiliedig ar Waith (DSW) ym mis Mai 2016 gyda chyfrifoldeb dros arwain a chydlynu’r gwaith o wella ansawdd trwy’r sector DSW i gyd yng Nghymru. Prosiect dwy flynedd, cyfnod sefydlog, yw hon gyda chymorth Llywodraeth Cymru trwy Gronfa Gymdeithasol Ewrop. Darllen rhagor…

Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang (ADCDF)

Cafodd Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru (NTfW) gyllid gan Lywodraeth Cymru i drefnu gweithdai ar gyfer aseswyr a thiwtoriaid oedd yn chwilio am syniadau a gweithgareddau i’w helpu i gynnwys ADCDF yn eu cymwysterau.

Ar ôl cynnal y gweithdai i gyd, datblygwyd adnodd ar lein. Gallwch weld yr adnodd trwy ddilyn y ddolen isod. Gobeithio y bydd hyn o ddefnydd i chi.
Darllen rhagor …

Arian am Oes

Rhaglen gan y Lloyds Banking Group i helpu pobl i reoli eu harian personol yw Arian am Oes. Mae wedi’i thargedu at bobl ifanc ac oedolion yn y sectorau Addysg Bellach, dysgu seiliedig ar waith a dysgu yn y gymuned.

Mewn cyfnod o ansicrwydd economaidd a phwysedd ar yr arian sydd gan bobl ym Mhrydain i’w wario, mae’n bwysicach nag erioed bod pobl yn dysgu sgiliau i reoli eu harian ac i wneud y dewisiadau gorau yn awr, ac ar gyfer eu dyfodol. Mae’n bwysig cael yr wybodaeth, y sgiliau, yr hyder a’r ysgogiad i reoli’ch arian yn dda. Darllen rhagor …

FfCChC (CQFW)

Nod Prosiect Fframwaith Credydau a Chymwysterau Cymru (FfCChC) gan Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru (NTfW) oedd canfod effaith a gofynion Darparwyr Dysgu Seiliedig ar Waith, er mwyn cyflwyno’r Fframwaith yn llwyddiannus.

Gwelwyd bod angen i aelodau’r NTfW fod yn ymwybodol o’r effaith a’r gofynion er mwyn mynd i’r afael â goblygiadau’r Fframwaith ar y trefniadau presennol ar gyfer cyflenwi a rheoli cynlluniau oedd yn cael eu hariannu. Cafodd NTfW gyllid gan Lywodraeth Cynulliad Cymru i “ddatblygu a chyflawni cynllun gweithredu i gyflwyno FfCChC yn sector yr darparwyr hyfforddiant yng Nghymru.” Darllen rhagor …

Sgiliau Hanfodol yn y Gweithle

Mae Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru (NTfW) wedi llwyddo i sicrhau contract sylweddol gyda Llywodraeth Cymru i gyflenwi’r rhaglen Sgiliau Hanfodol yn y Gweithle (SHyG) ledled Cymru. Caiff rhaglen SHyG NTfW ei chyflenwi trwy rwydwaith o 10 o Ddarparwyr Dysgu Seiliedig ar Waith gyda Sicrwydd Ansawdd, pob un ohonynt â phrofiad sylweddol o gyflenwi hyfforddiant yn y gweithle. Darllen rhagor …