Arian am Oes

English | Cymraeg

Rhaglen gan y Lloyds Banking Group i helpu pobl i reoli eu harian personol yw Arian am Oes. Mae wedi’i thargedu at bobl ifanc ac oedolion yn y sectorau Addysg Bellach, dysgu seiliedig ar waith a dysgu yn y gymuned.

Mewn cyfnod o ansicrwydd economaidd a phwysedd ar yr arian sydd gan bobl ym Mhrydain i’w wario, mae’n bwysicach nag erioed bod pobl yn dysgu sgiliau i reoli eu harian ac i wneud y dewisiadau gorau yn awr, ac ar gyfer eu dyfodol. Mae’n bwysig cael yr wybodaeth, y sgiliau, yr hyder a’r ysgogiad i reoli’ch arian yn dda.

Cymwysterau

Mae Arian am Oes yn cynnig tri o gymwysterau hyfforddi sydd wedi’u hachredu a’u hariannu’n llawn er mwyn rhoi’r hyder a’r wybodaeth i staff dysgu ac arweinyddion cymunedol i gynnig sesiynau rheoli arian mewn cymunedau:

  • Teach Me: Cronfa adnoddau ar-lein a chwrs ar wahân i wella gwybodaeth mewn sawl maes fel y gall y rhai sy’n cymryd rhan redeg gweithdai rheoli arian
  • Teach Others: Cwrs deuddydd sy’n galluogi pobl sydd heb eu hyfforddi’n athrawon – fe gweithwyr cymunedol neu weithwyr cynghori – i feithrin sgiliau dysgu er mwyn rhedeg gweithdai rheoli arian
  • Money Mentors: Cwrs deuddydd sy’n rhoi’r wybodaeth a’r sgiliau mentora angenrheidiol fel y gall staff colegau a gweithwyr cymunedol roi cymorth un-i-un ym maes rheoli arian

Os hoffech wybod rhagor neu wneud cais am un o’r cyrsiau hyn, cliciwch yma.

Her Arian am Oes

Mae Her Arian am Oes yn gystadleuaeth trwy’r DU sy’n rhoi grantiau o £500 i dimau o bobl ifanc 16 i 24 oed i redeg prosiect er mwyn gwella sgiliau rheoli arian yn eu cymunedau. Mae’r prosiectau sy’n llwyddo i ysbrydoli fwyaf a chreu’r argraff fwyaf yn mynd ymlaen i Rownd Derfynol Cymru ac yna Rownd Derfynol y DU lle mae gwobrau gwych i’w cael.

Os hoffech wybod mwy am Her Arian am Oes, ewch i’r wefan yma.

Nod y Rhaglen

Nod Arian am Oes yw meithrin gwybodaeth, hyder a sgiliau cymunedau yn y Deyrnas Unedig er mwyn helpu pobl i reoli eu harian yn well.

Mae’r Lloyd Banking Group wedi buddsoddi £8 miliwn yn y rhaglen rhwng 2010 a 2014.

Trwy’r rhaglen hon, rydym yn gobeithio:

  • Codi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd rheoli arian a dangos sut y gall rheoli arian yn dda wneud lles cyffredinol i bobl
  • Cynnig cynllun cynaliadwy trwy ddarparu hyfforddiant a chymorth i lawer o wahanol fudiadau cymunedol i’w galluogi i gynnwys addysg ariannol yn eu gwasanaethau
  • Galluogi cymunedau i helpu eu hunain trwy ddarparu’r cyfleusterau fel y gall mudiadau ac unigolion fynd i’r afael â materion rheoli arian yn yr ardal
  • Defnyddio sgiliau a phrofiad gwirfoddolwyr o blith gweithwyr y Lloyds Banking Group i gefnogi’r rhaglen

Cysylltwch os hoffech wybod rhagor am y rhaglen Arian am Oes