Adnoddau

English | Cymraeg

    Arfer Da Dwyieithog Ar Lein

    Mae Hyrwyddwr Dwyieithrwydd NTfW wedi cofnodi’r arferion da yn y sector DSW sy’n ymwneud â darpariaeth a’r datblygiad o Gymwysterau Galwedigaethol Dwyieithog a Chyfrwng Cymraeg yng Nghymru. Mae’r ddogfen yn dangos arferion da ac astudiaethau achos ynglŷn â Chynnwys Dysgwyr; Ymgysylltu â’r Staff; Ymgysylltu â Chyflogwyr; Arferion Da’r Cwmni; ac Arferion Da ar lefel Consortiwm.

  • Arfer Da Ar Lein Ebook

Estyn

Mae Estyn wedi rhyddhau dogfennau newydd a fydd yn rhoi arweiniad a chymorth i’r rhwydwaith Dysgu Seiliedig ar Waith (DSW) wrth wella’r ddarpariaeth Gymraeg/ddwyieithog.
Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth.

Adroddiad Blynyddol 2012-13
Mae Adroddiad Blynyddol Prif Arolygydd Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru 2012-2013 yn rhoi trosolwg o safonau a pherfformiad ym maes addysg a hyfforddiant yng Nghymru. Dyma rai tudalennau defnyddiol yn yr adroddiad sy’n sôn am ddarpariaeth DSW:

  • Tudalen 27: Y pum argymhelliad uchaf o arolygiadau o ddarparwyr ôl-16
  • Tudalennau 37-40: Pa mor dda yw’r addysgu yn y sector ôl-16?
  • Tudalennau 122-127: Adroddiad Sector – Dysgu yn y gwaith

Arwyr ac Arwresau Cymru — eLyfrau am ddim

O dywysogion i seintiau ac o frenhinoedd i chwarelwyr, mae hanes Cymru’n llawn cymeriadau rhyfeddol sydd wedi helpu i greu ein gwlad ni fel ag y mae heddiw. Cliciwch yma yn awr i lawrlwytho eich eLyfrau am ddim.

Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru (LLWR) – Llawlyfr Cefnogol

Dylai darparwyr dysgu ôl-16 ddefnyddio’r llawlyfr hwn i’w helpu i anfon data Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru i’r Adran Addysg a Sgiliau. Trowch at LP67 ac LA26. Llawlyfr Cefnogol LLWR

Quizlet

Dyfais ar-lein sydd ag adnoddau a chwisiau er mwyn dysgu ieithoedd a phrofi gwybodaeth. Quizlet – fflachgardiau

Sgiliaith

Twlcit Dwyieithrwydd i Aseswyr – Cwrs yw hwn ar gyfer aseswyr sy’n gweithio gyda phobl ddwyieitrhog ac mae’n addas ar gyfer staff Cymraeg eu hiaith a rhai di-Gymraeg.
Adnoddau – Adnoddau a grewyd gan Sgiliaith
Clipiau Fideo – Dilynwch y linc i weld gwahanol glipiau fideo.

TwfSgiliau Cymru

Yn ddiweddar, mae Tribal wedi lansio peilot TwfSgiliau Cymru/SkillsGrow Wales, sef y Dull Asesu Sgiliau Hanfodol Cymru (WESAT) ar ei newydd wedd, i nifer o ddarparwyr addysg ôl-16 ledled Cymru.

Mae TwfSgiliau Cymru/SkillsGrow Wales yn hollol ddwyieithog a bydd yn cefnogi dull cyson a dibynadwy o ddysgu ac asesu Sgiliau Hanfodol. Mae wedi ei lunio i’w ddefnyddio gan ddarparwyr ledled Cymru. Mae’r adnodd hwn, sy’n cael ei ariannu’n rhannol gan Lywodraeth Cymru, yn cael ei ddatblygu ar y cyd â grŵp defnyddwyr arbenigol, sy’n cynnwys rhanddeiliaid profiadol ledled y sector addysg yng Nghymru. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

Safonau sydd ar gael yn y Gymraeg

Agored Cymru
Cymraeg yn y Gweithle
Defnyddio dy Sgiliau yn yr Iaith Gymraeg
Yr Iaith Gymraeg
Diwylliant Cymraeg

CACHE – Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant
Lefel 2
Lefel 3
Lefel 5

Cyngor Gofal Cymru
Cymwysterau a Safonau

CfA – Gweinyddu Busnes
Gweler y folder ynghlwm ar gyfer pob uned Gweinyddu Busnes sydd ar gael yn y Gymraeg.
BA QCF units Welsh Translation

City & Guilds
Gweler y ffeil isod am restr o’r holl unedau a chymwysterau sydd ar gael yn y Gymraeg gan C&G.
Welsh Language Resources – May 2014

The Story of Wales

Mae Huw Edwards, cyflwynydd gyda’r BBC, yn adrodd hanes diddorol gorffennol y genedl, gan ddangos pa mor ddylanwadol y mae Cymru wedi bod ar hyd yr oesoedd. Yn ogystal â’r arwyr a’r brwydrau, mae ei gyfres ar BBC Wales yn dangos pa mor arloesol y bu Cymru trwy’r canrifoedd. Mae ei daith yn cychwyn yng nghyfnod Celtiaid yr Oes Haearn ac yn dod i ben yn nghyfnod datganoli, a chreu Llywodraeth Cymru. Amser Llinell Stori Cymru

TwfSgiliau Cymru/SkillsGrow Wales (Bilingual Essential Skills Assessment)

Yn ddiweddar, mae Tribal wedi lansio peilot TwfSgiliau Cymru/SkillsGrow Wales, sef y Dull Asesu Sgiliau Hanfodol Cymru (WESAT) ar ei newydd wedd, i nifer o ddarparwyr addysg ôl-16 ledled Cymru.

Mae TwfSgiliau Cymru/SkillsGrow Wales yn hollol ddwyieithog a bydd yn cefnogi dull cyson a dibynadwy o ddysgu ac asesu Sgiliau Hanfodol. Mae wedi ei lunio i’w ddefnyddio gan ddarparwyr ledled Cymru. Mae’r adnodd hwn, sy’n cael ei ariannu’n rhannol gan Lywodraeth Cymru, yn cael ei ddatblygu ar y cyd â grŵp defnyddwyr arbenigol, sy’n cynnwys rhanddeiliaid profiadol ledled y sector addysg yng Nghymru. Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth.

Canllawiau arddull cyfieithu

Paratowyd y canllawiau hyn gan Wasanaeth Cyfieithu Llywodraeth Cymru i helpu i sicrhau cysondeb yn holl waith y Llywodraeth. Gallant hefyd fod o fudd i eraill sy’n gweithio yn y proffesiwn cyfieithu, ac yn gyffredinol i unrhyw un sy’n drafftio testunau yn Gymraeg. Canllawiau arddull cyfieithu

Comisiynydd y Gymraeg

Ar 6 Ionawr 2014, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru’r Ymgynghoriad ar Safonau mewn Perthynas â’r Gymraeg sy’n trafod y safonau a fydd yn berthnasol i Gynghorau Sir a Chynghorau Bwrdeistref Sirol, Awdurdodau Parciau Cenedlaethol a Gweinidogion Cymru o fis Tachwedd 2014 ymlaen.

Ymateb NTfW i Gomisiynydd y Gymraeg ynghylch ‘Safonau mewn perthynas â’r Gymraeg: Beth yw’ch barn?’

Adnoddau Iaith Gwaith/Working Welsh – Os oes gan fusnes, sefydliad neu gwmni staff sy’n siarad Cymraeg, mae adnoddau Iaith Gwaith/Working Welsh ar gael iddynt eu defnyddio – ac mae iddynt lawer o fanteision. Mae cortynnau gwddf, posteri, bathodynnau a throedyn ebost ar gael. Adnoddau ar gael AM DDIM. Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth.

Banners available:
Ysgrifennwch ataf yn Gymraeg neu Saesneg/Write to me in English or Welsh
Dw i’n Dysgu Cymraeg
Dw i’n Siarad Cymraeg

Mae Comisiynydd y Gymraeg wedi creu fideo i ddangos i’r cyhoedd sut y gallant nodi beth, yn eu barn nhw, sy’n rhesymol i sefydliadau ei wneud a’i ddarparu yn y Gymraeg. Fideo i gyflwyno ymchwiliadau safonau

Canllawiau Dylunio Dwyieithog
Mae sicrhau ansawdd yn rhan bwysig o waith Comisiynydd y Gymraeg. Y nod yw gofalu nad yw’r Gymraeg yn cael ei thrin yn llai ffafriol na’r Saesneg fel bod modd i siaradwyr Cymraeg yng Nghymru gael mynediad at wasanaethau o’r ansawdd uchaf posibl. Mae diffinio’n union beth yw’r ansawdd disgwyliedig yn bwysig, boed hynny yn y gwaith rheoleiddio neu wrth hybu a hwyluso’r Gymraeg. Bwriad y canllaw arfer da hwn yw sefydlu’r arferion gorau posibl wrth fynd ati i ddylunio yn ddwyieithog. Dilynwch y linc yma i lawrlwytho y Canllawiau Dylunio Dwyieithog

Mae llawer o ganllawiau a gwybodaeth ddefnyddiol ar gael ar wefan Comisiynydd y Gymraeg, yn cynnwys canllawiau ar gyfieithu a gohebiaeth ddwyieithog; enwau lleoedd; data ac ystadegau; a llawer mwy. Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth.

Strategaeth Addysg Gymraeg

Mae’r Strategaeth hon yn garreg filltir hanesyddol ym myd addysg cyfrwng Gymraeg ac mae’n gosod cyfeiriad strategol cenedlaethol Llywodraeth Cymru. Mae hefyd yn pennu’r cyfeiriad ar gyfer gwella safonau addysgu a dysgu’r Gymraeg fel iaith ac, yn benodol, Cymraeg fel ail iaith.

Yn 2007, ymrwymodd Llywodraeth Cymru i ‘greu Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg genedlaethol i ddatblygu darpariaeth effeithiol o addysg feithrin hyd at addysg bellach ac uwch, wedi’i hategu gan raglen weithredu’. Mewn ymateb i’r ymrwymiad hwn, lansiwyd y Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg ym mis Ebrill 2010.

Adroddiad Blynyddol
Mae’r adroddiad blynyddol yn cynnwys manylion am y cynnydd mae’r Strategaeth wedi ei wneud i gyrraedd ei thargedau.

Mae’r Rhaglen Weithredu sy’n cyd-fynd â’r Strategaeth yn rhoi manylion y gwaith a ddisgwylir gan Lywodraeth Cymru a’i phartneriaid a rhanddeiliaid ym mhob cyfnod o addysg a hyfforddiant. Er mwyn monitro’r cynnydd a wneir gyda gweithredu’r Strategaeth, mae targedau penodol pum mlynedd a thargedau dangosol deng mlynedd wedi’u gosod yn seiliedig ar allbynnau. Mae cynnydd yn erbyn y targedau yn cael ei gyhoeddi yn yr adroddiad blynyddol. Cliciwch yma to download the Adroddiad Blynyddol.

Adnoddau Defnyddiol Ychwanegol

Gweler isod adnoddau defnyddiol a fydd yn gallu cefnogi darpariaeth o gyrsiau iaith Gymraeg gyda dysgwyr.