Siaradwyr Gwadd 2018

English | Welsh

Huw Morris Portrait

Huw Morris

Cyfarwyddwr Sgiliau, Addysg Uwch a Dysgu Gydol Oes (SAUDGO), Llywodraeth Cymru

Gwireddu’r Uchelgais – cyflogadwyedd a’r sgiliau sy’n sicrhau‘Ffyniant i Bawb’

Back to top»

Ian Price Portrait

Ian Price

Cyfarwyddwr CBI Cymru a Cadeirydd WAAB

Mae mwy iddi na’r Ardoll
Mae’r hyn rŷn ni’n ei wneud yn awr yn iawn ond beth allen ni ei wneud yn well?

Mae mwy iddi na’r Ardoll – mae gwendidau yn y system. Mae angen i ni newid o system a arweinir gan y cyflenwad i system a arweinir gan y galw.

Rŷn ni’n gwneud rhai pethau’n dda iawn. Mae gennym sector Addysg Bellach a Sgiliau cryf iawn. Sut mae adeiladu ar hynny?

Ai Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol yw’r ateb?

Back to top»

Yr Athro Karel Williams

Yr Athro Karel Williams

Athro Cyfrifeg a’r Economi Wleidyddol, Ysgol Fusnes Alliance Manchester

Hyfforddi ar gyfer y dyfodol sylfaenol
Yr economi sylfaenol yw ffynhonnell fwyaf swyddi yng Nghymru ar hyn o bryd a bydd hynny’n parhau i’r dyfodol. Ond bydd angen i hyfforddiant ar gyfer sectorau fel gofal addasu yng ngoleuni dau ddatblygiad allweddol yn y dyfodol.

Yn gyntaf, addasu i economi o BBaChau a meicro fusnesau lle mae’r perchennog/rheolwr a’r unig fasnachwr yn ffigwr allweddol; mae un rhan o dair o gyflogaeth Cymru mewn meicro fusnesau yn barod. Yn ail, gydnabod y bydd gwaith ailadroddus, gwaith sy’n dilyn sgript a gwaith cymryd archebion ym meysydd manwerthu, canolfannau galwadau ac ati yn cael ei awtomeiddio; ac y bydd angen sgiliau cyfathrebu ar gyfer swyddi yn y dyfodol.

Bydd hyn i gyd yn gofyn am fodelau busnes newydd a chyflenwi hyfforddiant ar gyfer rheoli busnesau bach a bydd llawer mwy o bwyslais ar sgiliau meddal.

Back to top»