Hoffech chi ennill cyflog wrth ddysgu?

English | Cymraeg

Cyfle i gael gwybod mwy am Brentisiaethau a Hyfforddeiaethau

Prentisiaethau – Yng Nghymru, mae Prentisiaethau yn swyddi sy’n cynnwys cymwysterau cydnabyddedig a sgiliau sy’n benodol i swydd. Mae Prentisiaethau yn agored i unrhyw un 16 oed a throsodd, gan gynnwys pobl ag anableddau, cyflwr iechyd neu anawsterau dysgu. Nid oes terfyn oedran uchaf.

Hyfforddeiaethau – Mae Hyfforddeiaeth yn addas ar gyfer pobl ifanc 16-18 oed yng Nghymru. Rhaglen ddysgu ydyw sy’n darparu’r sgiliau y bydd eu hangen arnoch i gael swydd neu i fynd ymlaen i ddysgu pellach neu i brentisiaeth yn y dyfodol.

Prentisiaethau

Gwnewch ddewis doeth – dewiswch brentisiaeth.

Os byddwch yn brentis, byddwch yn ennill parch ac annibyniaeth ac yn ennill cyflog hefyd wrth astudio gyda darparwr hyfforddiant cymeradwy, coleg neu brifysgol.

Mae cyflogwyr, boed yn gwmnïau rhyngwladol neu’n fusnesau lleol, yn chwilio am staff sydd â sgiliau i ateb eu hanghenion. Mae prentisiaethau ar gael mewn amrywiaeth eang o swyddi gan roi cyfle i gael profiad ymarferol ac i fethrin y sgiliau angenrheidiol i symud ymlaen yn eich dewis faes.

Fel prentis, byddwch:

 • yn gweithio ochr yn ochr â staff profiadol
 • yn datblygu sgiliau penodol i’r swydd
 • yn ennill cyflog, hyd yn oed pan fyddwch ar wyliau
 • yn cael amser i astudio (un diwrnod yr wythnos fel rheol)
 • yn cynyddu eich gallu i ennill cyflog mwy
 • yn cael pecyn cymorth llawn, beth bynnag yw eich anghenion
 • yn cael cyfle i symud ymlaen drwy wahanol lefelau prentisiaethau

Cewch atebion i’ch cwestiynau:

 • Beth yw prentisiaeth?
 • Pam ddylech chi ddewis gwneud prentisiaeth?
 • Faint fydd fy nghyflog?
 • Ydych chi’n cael tâl gwyliau?
 • Beth mae cyflogwyr yn chwilio amdano mewn prentis?

Gwyliwch mwy fideos yma:
Prentisiaethau – Dysgwyr
Sut berson yw Prentis?
Sectorau Prentisiaethau

Prentisiaethau: canllaw i ddysgwyr
Prentisiaethau: canllaw i rieni

Os hoffech wybod rhagor, ffoniwch Gyrfa Cymru am gymorth a chyngor ar 0800 028 4844 neu ewch i gyrfacymru.llyw.cymru/prentisiaethau


Hyfforddeiaethau

Os ydych rhwng 16 a 18 oed ac yn dal yn ansicr beth yr hoffech ei wneud, gallai Hyfforddeiaeth fod yn addas i chi.

Beth yw Hyfforddeiaeth?

 • Mae Hyfforddeiaeth yn addas ar gyfer pobl ifanc 16-18 oed yng Nghymru.
 • Rhaglen ddysgu yw Hyfforddeiaeth ac mae’n darparu’r sgiliau y bydd eu hangen arnoch i gael swydd neu i fynd ymlaen i ddysgu pellach neu brentisiaeth yn y dyfodol.

Pam ddylwn i wneud Hyfforddeiaeth?

 • Mae Hyfforddeiaeth yn gyfle i gael profiad o swydd y mae gennych ddiddordeb ynddi cyn i chi ymrwymo i gwrs neu brentisiaeth.
 • Cewch eich talu am wneud Hyfforddeiaeth a bydd eich cyflogwr yn eich cefnogi i ddatblygu eich sgiliau a’ch gwybodaeth.
 • Bydd Hyfforddeiaeth yn eich helpu i symud ymlaen i waith cyflogedig, prentisiaeth neu ddysgu pellach.

Sut mae Hyfforddeiaeth yn gweithio?

 • Mae tair lefel wahanol i Hyfforddeiaethau i sicrhau eich bod yn cael y gefnogaeth iawn. Nid oes terfynau amser i Hyfforddeiaeth; mae’n seiliedig ar anghenion y dysgwr unigol.

Cewch atebion i’ch cwestiynau:

 • Beth yw hyfforddeiaeth?
 • Faint fydd fy nghyflog?
 • Ydych chi’n cael tâl gwyliau?
 • Ydych chi’n ennill cymwysterau?
 • Dod o hyd i’r swydd iawn i chi.

Llyfryn Hyfforddeiaethau – PDF

Os hoffech wybod rhagor, ffoniwch Gyrfa Cymru am gymorth a chyngor ar 0800 028 4844 neu ewch i gyrfacymru.llyw.cymru/cyrsiau-a-hyfforddiant/hyfforddeiaethau