Hyrwyddwr Dwyieithrwydd

English | Cymraeg

Mae’r Prosiect Hyrwyddwr Dwyieithrwydd Dysgu Seiliedig a’r Waith (DSW) wedi ei gyllido gan Lywodraeth Cymru er mwyn cefnogi’r darparwyr hyfforddiant DSW yng Nghymru i gyrraedd y targedau a bennwyd yn y Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg ym mis Ebrill 2010; ac i gydymffurfio gyda Strategaeth ‘Cymraeg 2050’; sef miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.

Pwrpas

 • Cefnogi darparwyr DSW wrth iddynt ddatblygu cyfleoedd dysgu cyfrwng Cymraeg a dwyieithog ar gyfer dysgwyr sy’n cymryd rhan mewn dysgu seiliedig ar waith.
 • Rhannu arferion da a’r adnoddau sydd ar gael gyda’r rhwydwaith darparwyr.
 • Rhoi gwybod i’r rhwydwaith am newidiadau polisi sy’n effeithio ar yr iaith Gymraeg ym maes dysgu seiliedig ar waith.
 • Codi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd dwyieithrwydd yn y gweithle.
 • Nodi modelau rôl i gefnogi gydag annog prentisiaid presennol a darpar prentisiaid a’u cyflogwyr i gymryd rhan mewn prentisiaethau dwyieithog.
 • I dargedu a nodi’r gefnogaeth sy’n ofynnol gan ymarferwyr DSW i ddatblygu eu darpariaeth ddwyieithog.
 • Nodi bylchau yn y fframweithiau a’r adnoddau sydd ar gael i’r rhwydwaith darparwyr DSW.
 • Hyrwyddo prentisiaethau cyfrwng Cymraeg a dwyieithog o fewn y gweithlu trwy gydweithio’n agos â chyflogwyr.

Hynt y Gwaith

 • Mae wedi ymchwilio i allu’r rhwydwaith i ddarparu dysgu dwyieithog ac wedi dadansoddi data a gafwyd gan yr Adran Addysg a Sgiliau (AdAS) er mwyn datblygu gwell cynlluniau gyda’r darparwyr.
 • Crëwyd yr Hyrwyddwr Dwyieithrwydd DSW Dogfen Ar-lein o Arfer Da sy’n tynnu sylw at enghreifftiau o arfer da sydd i’w gweld trwy’r rhwydwaith DSW i gyd ym maes dwyieithrwydd a hyrwyddo’r iaith Gymraeg a diwylliant Cymru.
 • Ffurfiwyd grŵp o ‘Bencampwyr Cymraeg’ yng Ngogledd Cymru ac yn Ne Cymru; lle mae yna gynrychiolwyr o ddarparwyr lleol yn dod i drafod arfer da a meysydd i’w wella. Mae siaradwyr gwadd yn dod i drafod pynciau pwysig.
 • Mae’r Hyrwyddwr Dwyieithrwydd yn cydweithio’n agos ag is-adran Sgiliau, Addysg Uwch a Dysgu Gydol Oes (SHELL) o fewn Llywodraeth Cymru i gynllunio ar gyfer y dyfodol.
 • Codi ymwybyddiaeth o Safonau’r Gymraeg sy’n cael eu datblygu gan Lywodraeth Cymru ac y mae Comisiynydd y Gymraeg yn cynnal ymchwiliadau ar eu cyfer.
 • Mae’r Hyrwyddwr Dwyieithrwydd wedi sicrhau bod mwy o gyfathrebu erbyn hyn, gyda’r Hyrwyddwr yn ymweld â darparwyr, yn dod i gyfarfodydd NTfW ac yn defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol.
 • Mae wedi cydweithio’n agos ag Estyn i greu’r canllaw a ganlyn: ‘Canllaw i gyflawni rhagoriaeth wrth gyflwyno hyfforddiant Cymraeg mewn dysgu yn y gwaith’. Mae’r ddogfen ar gael gan glicio yma
 • Mae NTfW a Sgiliaith wedi cydweithio ar nifer o gynadleddau ‘Dwyieithrwydd yn y Sector DSW’ ar draws Cymru, ond yn fwy diweddar ar gynhadledd ‘Cyflogiaith’ lle gall darparwyr rhannu eu profiadau a’u harfer da.
 • Mae’r Hyrwyddwr Dwyieithog DSW yn gweithio’n agos gyda Gyrfa Cymru i hysbysu’r rhai sy’n gadael yr ysgol o’u dewisiadau wrth ystyried addysg ôl-16; gan gynnwys trafodaethau ynghylch prentisiaethau cyfrwng Cymraeg a dwyieithog.
 • Cefnogi cyflogwyr sy’n siarad Cymraeg fel rhan o broses Atgyfeiriadau Porth Sgiliau Busnes Cymru.
 • Cynhaliwyd gweithdy ym mhob Cynhadledd Flynyddol NTfW sy’n canolbwyntio ar elfennau sy’n gallu cefnogi cynnydd o fewn darpariaeth ddwyieithog y darparwyr DSW yng Nghymru.

Os hoffech ragor o wybodaeth, cysylltwch â Ryan Evans ar:
Ebost: ryan.evans@ntfw.org
Ffôn Symudol: 07425 621710
Ffôn Swyddfa: 029 2049 5861