Hyrwyddwr Dwyieithrwydd

English | Cymraeg

Caiff Prosiect yr Hyrwyddwr Dwyieithrwydd Dysgu Seiliedig ar Waith (DSW) ei ariannu gan Lywodraeth Cymru i helpu darparwyr hyfforddiant DSW yng Nghymru i gyrraedd targedau a bennwyd yn y Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg ac i helpu i gyflawni ymgyrch Llywodraeth Cymru, ‘Cymraeg 2050’, i sicrhau miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.

Diben

 • Canfod arferion da ymhlith darparwyr wrth iddynt fynd ati i ganfod dysgwyr sy’n siarad Cymraeg, a’u cefnogi a’u hannog gyda gwaith ysgrifenedig ac asesiadau eu prentisiaeth. Mae’n cynnwys trefnu lleoliadau gwaith dwyieithog addas, a chofnodi pob elfen yn gywir yng nghronfa ddata Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru (LLWR) yn y meysydd blaenoriaeth isod: Datblygu’r Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant; Amaethyddiaeth; Adeiladu; Iechyd a Gofal Cymdeithasol.
 • Sicrhau bod rhwydwaith y Pencampwyr Cymraeg yn cael y wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau cyfrwng Cymraeg er mwyn cryfhau a datblygu trefniadau’r darparwyr.
 • Cydweithio â Llywodraeth Cymru i helpu darparwyr i wella’r ffordd o fynd ati i gynnig prentisiaethau Cymraeg a dwyieithog yn gyffredinol.
 • Galluogi dysgwyr i ddeall pa fframweithiau sydd ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg ac yn ddwyieithog gan nodi pa gymwysterau y nodir eu bod ar gael fel rhan o’r fframwaith.
 • Cydweithio ag Urdd Gobaith Cymru i rannu gwybodaeth am brentisiaethau.
 • Cyfrannu at greu cynllun marchnata i hyrwyddo’r cyrsiau/hyfforddiant a’r prentisiaethau sydd ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg ac yn ddwyieithog mewn gwahanol ardaloedd daearyddol.
 • Cydweithio â rhanddeiliaid i wella a datblygu’r gefnogaeth sydd ar gael ar gyfer gweithgareddau cymdeithasol ac anffurfiol yn y Gymraeg yn y gwahanol sefydliadau.
 • Canfod a recriwtio dysgwyr o’r sector prentisiaethau i fod yn llysgenhadon a fydd yn hyrwyddo prentisiaethau cyfrwng Cymraeg/dwyieithog ar gyfer y dyfodol.
 • Sicrhau bod darparwyr, sydd â dysgwyr Lefel 3 yn dymuno symud ymlaen i addysg bellach, yn ymwybodol o’r manteision i ddysgwyr o gael bod yn aelodau o’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol a phontio’n effeithiol rhwng y sefydliadau.
 • Hyrwyddo gweithgareddau camu ymlaen a drefnir gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol i ddarparwyr prentisiaethau addas.
 • Mapio’r aseswyr ansawdd mewnol a’r arholwyr sydd ar gael ac yn gallu asesu’r 8 maes blaenoriaeth a restrir yn y cynllun gweithredu ôl-16 trwy gyfrwng y Gymraeg.
 • Annog darparwyr i gynyddu sgiliau Cymraeg eu staff fel y gallant ddod yn Aseswyr Cyfrwng Cymraeg.

Yr Hyn a Gyflawnwyd Hyd Yma

 • Ymchwiliwyd i allu’r rhwydwaith i ddysgu’n ddwyieithog a dadansoddwyd data a gafwyd gan Lywodraeth Cymru a StatsCymru.
 • Mae’r Hyrwyddwr Dwyieithrwydd DSW wedi creu Dogfen Ar-lein Arfer Da sy’n tynnu sylw at enghreifftiau o arfer da a welir trwy’r rhwydwaith DSW i gyd ym maes dwyieithrwydd a hyrwddo’r iaith Gymraeg a diwylliant Cymru.
 • Creu Grwpiau Sector-Benodol i drafod datblygu’r ddarpariaeth a’i chynyddu yn y pedwar sector blaenoriaeth a bennwyd gan Lywodraeth Cymru (Amaethyddiaeth; Adeiladu; y Blynyddoedd Cynnar; Iechyd a Gofal Cymdeithasol).
 • Codi ymwybyddiaeth o Safonau’r Gymraeg er mwyn sicrhau bod y darparwyr yn fwy ymwybodol o hawliau dysgwyr i gael dysgu yn eu dewis iaith.
 • Mae NTfW a Sgiliaith wedi cyd-drefnu nifer o gynadleddau ledled Cymru er mwyn i’r rhwydwaith gael rhannu profiadau ac arferion da.
 • Bu’r Hyrwyddwr Dwyieithrwydd DSW yn cydweithio’n agos â’r Urdd a Gyrfa Cymru i roi gwybod i bobl ifanc am y dewisiadau sydd ar gael iddynt mewn addysg ôl-16; yn cynnwys trafodaethau am brentisiaethau cyfrwng Cymraeg a dwyieithog.
 • Yn ogystal, mae’r Hyrwyddwr Dwyieithrwydd DSW yn cynnal gweithdy yng Nghynhadledd Flynyddol NTfW bob blwyddyn i helpu darparwyr i ddatblygu dwyieithrwydd mewn dysgu seiliedig ar waith yng Nghymru.
 • Mae gwaith ar y gweill i fapio’r fframweithiau prentisiaethau sydd ar gael a gallu darparwyr i gynnig fframweithiau’n ddwyieithog neu trwy gyfrwng y Gymraeg.

Os hoffech ragor o wybodaeth, cysylltwch â:
Ryan Evans, Hyrwyddwr Dwyieithrwydd
Ebost: ryan.evans@ntfw.org
Ffôn Symudol: 07425 621710