Dathlu prentisiaid yn seremoni raddio darparwyr hyfforddiant Cymru

Postiwyd ar gan karen.smith


English | Cymraeg

“Cofiwch y diwrnod hwn fel carreg filltir, ond nid y cyrchnod,” clywodd dros 70 o brentisiaid o Gymru yn eu seremoni raddio yng Nghanolbarth Cymru.

Prentis graddedig David Moore gyda Faith O’Brien, Rheolwr Gyfarwyddwr Cwmni Hyfforddiant Cambrian.

Dyna oedd neges Faith O’Brien, Rheolwr Gyfarwyddwr Cwmni Hyfforddiant Cambrian a ddathlodd gyflawniadau eu prentisiaid, gyda’u hisgontractwyr, yn y seremoni flynyddol a gynhaliwyd ar Faes Sioe Frenhinol Cymru, Llanelwedd.

“Y sgiliau rydych chi wedi’u hennill drwy eich prentisiaeth yw’r offer; Chi sydd i benderfynu sut rydych chi’n eu defnyddio, eu siapio ac arloesi gyda nhw,” meddai wrth y graddedigion.

“Wrth i chi symud ymlaen, cadwch ysbryd o ddysgu’n fyw, cofleidio heriau a chofiwch fod pob profiad, da neu ddrwg, gam yn nes at y gweithiwr proffesiynol rydych chi’n ymgeisio i fod.

“Llongyfarchiadau a dyma i ddechreuadau newydd, i arweinwyr, arloeswyr a blaengarwyr y dyfodol, ac i’r potensial sylweddol sydd gan bob un ohonoch. Credwch ynoch eich hunain, ymddiried yn eich galluoedd i oresgyn unrhyw rhwystr a all ddod atoch a pheidiwch byth â cholli golwg ar eich gallu i gyflawni mawredd.”

Cwmni Hyfforddiant Cambrian yw un o brif ddarparwyr dysgu seiliedig ar waith yng Nghymru, gan ddarparu prentisiaethau i Lywodraeth Cymru.

Yn gyn-brentis ei hun, dywedodd Faith fod Prentisiaeth Sylfaen mewn Gweinyddiaeth yn nodi dechrau ei thaith ddysgu ymarferol sydd wedi arwain at ei rôl bresennol.

Diolchodd i’r hyfforddwyr a’r mentoriaid a gyfrannodd at lwyddiant gan y prentisiaid graddedig a phartneriaid a rhanddeiliaid y cwmni am eu “cefnogaeth ddiamod”.

“Mae ein partneriaeth yn sicrhau bod y sgiliau y mae ein prentisiaid yn eu hennill nid yn unig yn briodol ond yn union yr hyn sydd ei angen ar ein diwydiant sy’n esblygu,” ychwanegodd.

Roedd y graddedigion yn cynnwys ffrindiau Alex Decon, 34, ac Iain Sturdy, 37, sy’n gweithio fel prentis cogyddion ar gyfer ESS-Compass, Crucywel ac mae’r ddau yn byw yn Abertyleri. Gan gwblhau Prentisiaethau Sylfaen mewn Coginio, mae’r ddau bellach yn symud ymlaen i gymwysterau Prentisiaeth a Sgiliau Hanfodol Lefel 3.

Cambrian apprentices Alex and Iain.

Alex Deacon ac Iain Sturdy gyda Donna Heath a Will Richards o Hyfforddiant Cambrian.

Roedd Alex, sy’n ddyslecsig, yn borthor cegin cyn penderfynu dod yn brentis cogydd ddwy flynedd yn ôl ac yn gweithio i’w tad, Stephen, sy’n Rheolwr Arlwyo.

“Rwy’n angerddol am goginio a beth sy’n dda am y brentisiaeth yw fy mod i’n gallu dysgu sgiliau newydd wrth weithio,” meddai. “Fy uchelgais yw dod yn brif gogydd.

“Mae’r cyfuniad o gael hyfforddwyr i fy helpu gyda fy sgiliau mathemateg a choginio yn bwerdy.”

Penderfynodd Iain ddod yn brentis cogydd ar ôl cael ei wneud yn ddi-waith o ffatri fwyd dair blynedd yn ôl ac nid oes ganddo unrhyw amod ar gyfer ei newid gyrfa. “Dwi wrth fy modd yn coginio bwydydd gwahanol a fy uchelgais mwyaf yw brynu truc taco fy hun,” meddai.

“Rwyf wedi dysgu cymaint trwy fy mhrentisiaeth sydd wedi gwella fy sgiliau coginio, sgiliau hanfodol a gyrfa. Does dim teimlad yn well na chael hyfforddwr sy’n dweud bod eich bwyd yn wych.

“Doeddwn i ddim yn ddysgwr yn yr ysgol, ond fe wnes i fwynhau’r ffordd rydych chi’n dysgu gyda phrentisiaeth.”

Uniolgyn arall a raddiodd oedd David Moore, 62, o Gasnewydd, a newidiodd o yrfa fel cogydd i weithiwr golff, gan gefnogi ymwelwyr golff i’r Celtic Collection. Mae wedi cwblhau Prentisiaeth Sylfaen mewn Lletygarwch ac yn ystyried symud i brentisiaeth.

Gan dreulio 36 mlynedd fel cogydd yn ardaloedd Casnewydd a Chaerdydd, mae wrth ei fodd yn cwrdd â phobl sydd wedi hyrwyddo ei newid gyrfa.

“Fe wnes i fwynhau gwneud fy mhrentisiaeth gyda Hyfforddiant Cambrian a oedd yn caniatáu i mi ddysgu ar fy nghyflymder fy hun,” meddai David, sy’n ddyslecsig. “Roedd hi’n braf cael cydnabyddiaeth ac ysgwyd llaw gydag un o benaethiaid Hyfforddiant Cambrian ar y llwyfan yn y seremoni raddio.”

Dywedodd Rob Hookham, swyddog datblygu busnes a gweithrediadau Hyfforddiant Cambrian: “Mae David yn gyfeillgar ac yn un o’r prentisiaid mwyaf aeddfed rydw i wedi’u sefydlu yn y Celtic Collection. Mae ei raddio’n dyst i’w ymrwymiad i ddysgu a bod prentisiaethau’n agor i unrhyw un rhwng 16 a 66 oed.”

Hyfforddiant Cambrian

yn ôl i’r brig>>

More News Articles

  —