Archifau Categori: Newyddion

Gobaith am gymhwyster newydd mewn peirianneg yng Nghymru

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Mae’n bosibl y bydd pobl ifanc yng Nghymru sy’n ystyried gyrfa mewn peirianneg yn cael cyfle yn y dyfodol i astudio’r pwnc ar gyfer TGAU newydd. Mae peirianneg a gweithgynhyrchu yn chwarae rhan bwysig yn economi Cymru, … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Newyddion |

Digwyddiad ar-lein i helpu pobl i chwilio am swyddi yn y gogledd

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Cynhaliwyd rhith-digwyddiad di-dâl ar 21 Ionawr i helpu pobl i ddod o hyd i gyfleoedd am waith yn y gogledd. Trefnwyd Cyfleoedd Gogledd Cymru mewn partneriaeth rhwng Partneriaeth Sgiliau Ranbarthol Gogledd Cymru, Cymru’n Gweithio/Gyrfa Cymru a’r Adran … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Newyddion |

Prentisiaid cyfrwng Cymraeg a Dwyieithog yn meddiannu cyfrif Instagram

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Fis diwethaf, yn ystod Wythnos Prentisiaethau, trefnodd Hyrwyddwr Dwyieithrwydd Dysgu Seiliedig ar Waith (DSW) Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru (NTfW) i 7 o’r 10 Llysgennad Prentisiaethau feddiannu cyfrif Instagram @dyddyfodoldi. Y nod oedd tynnu sylw at y manteision … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Newyddion |

Gwobrau Ysbrydoli! Addysg Oedolion 2021

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Anfonwch eich enwebiadau ar gyfer Gwobrau Ysbrydoli! Addysg Oedolion y Sefydliad Dysgu a Gwaith. Cafodd y diwrnod cau ei ymestyn i 22 Mawrth 2021. Ydych chi’n adnabod dysgwr neu deulu sy’n ysbrydoli? Efallai eich bod yn y … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Newyddion |

Partneriaeth newydd am geisio sicrhau mwy o brentisiaid i’r Gwasanaeth Sifil yng Nghymru

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Mae partneriaeth newydd yn cael ei datblygu er mwyn cyflwyno Rhaglen Brentisiaethau Llywodraeth Cymru i ragor o gyflogwyr y Gwasanaeth Sifil sy’n gweithio i Lywodraeth y Deyrnas Unedig yng Nghymru. Daeth Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru (NTfW) a … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Newyddion |

Cyllid i staff Prentisiaethau, Hyfforddeiaethau a DSW i helpu ag Allgáu Digidol ac Iechyd Meddwl

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Pan ddaeth y cyfnod clo cyntaf a’r angen i gadw pellter cymdeithasol ym Mhrydain ym mis Mawrth 2020, llwyddodd darparwyr dysgu seiliedig ar waith i gyflwyno dulliau dysgu o bell. Bu’n rhaid parhau â’r drefn honno wrthi … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Newyddion |

Cyfle i Newid – Ffair Yrfaoedd Rithwir De-ddwyrain Cymru

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Er bod y cyfyngiadau’n dechrau cael eu codi yng Nghymru erbyn hyn, mae ffeiriau swyddi traddodiadol wyneb-yn-wyneb yn dal i gael eu gohirio neu eu canslo. Yn awr, fwy nag erioed, mae cyflogwyr a darparwyr hyfforddiant yn … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Newyddion |

Cynllun pum mlynedd yn canolbwyntio ar brentisiaethau cynhwysol i Gymru

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Mae darparwyr prentisiaethau ledled Cymru wedi llunio cynllun pum mlynedd sy’n canolbwyntio ar ddarparu Rhaglen Brentisiaethau gynhwysol a fydd yn cynnig cyfle cyfartal i grwpiau o bobl sydd heb gynrychiolaeth ddigonol ar hyn o bryd. Nod y … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Newyddion |

Gwobrau Prentisiaethau Cymru 2021

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Mae cyflogwyr disglair, dysgwyr ysbrydoledig ac ymarferwyr ymroddedig dysgu seiliedig ar waith ledled Cymru wedi cyrraedd rhestrau byrion gornest fawreddog Gwobrau Prentisiaethau Cymru eleni. Eleni, cynhelir y seremoni wobrwyo yn ddigidol ar sianel YouTube Llywodraeth Cymru am … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Newyddion |

Ysbrydoli Rhagoriaeth Sgiliau yng Nghymru: Cystadleuaeth Sgiliau Cymru ar ei newydd wedd

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae COVID-19 wedi effeithio ar bawb ohonom gan newid ein ffordd o fyw a’n ffordd o weithio. Er gwaetha’r anawsterau, mae ein partneriaethau ledled Cymru wedi cryfhau ac rydym wedi llwyddo i addasu … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Newyddion | « Negeseuon Hŷn