Datblygiad parhaus yn allweddol i’r cyflawnwr ifanc Paul, sy’n arwain drwy esiampl

Postiwyd ar gan karen.smith

Paul Wiggins, insurance broker who leads by example.

Paul Wiggins, brocer yswiriant sy’n arwin drwy esiampl.

Cred Paul Wiggins yn gadarn mewn arwain drwy esiampl. Dechreuodd y gŵr sy’n gweithio i BPW Insurance yng Nghasnewydd, ei Brentisiaeth mewn Yswiriant Cyffredinol ym mis Tachwedd 2011, a’i gwblhau ymhen 12 mis, gan basio pob arholiad angenrheidiol y tro cyntaf.

Ond nid dyna oedd diwedd y stori. Nid oedd y ffaith ei fod wedi cyflawni ei brentisiaeth yn golygu ei fod eisiau dod â’i ddatblygiad proffesiynol i ben.
Dim o gwbl. Ei nod nesaf oedd Diploma Uwch mewn Yswiriant a dod yn Frocer Yswiriant Siartredig, a gyflawnodd mewn dwy flynedd yn hytrach na’r pum mlynedd arferol.

“Mae’n hynod bwysig i mi gyflawni hyd eithaf fy ngallu ac arwain drwy esiampl. Mae datblygiad parhaus yn bwysig ni waeth pa lefel rydych chi arni mewn busnes. Fy marn i yw bod rhaid cadw hogi’r gyllell a chadw mynd ati i wella,” meddai.

Mae Paul yn cymryd rhan yn helaeth yn ochr reoleiddiol y busnes. “Teimlaf fod cael y cymwysterau a’r profiad perthnasol yn rhoi’r awdurdod i mi ddelio â’r rheoleiddiwr, gan ddangos fy mod i’n gwybod beth rwy’n ei wneud a beth rwy’n siarad amdano” meddai.

Mae ei daith addysgol wedi ennill lle iddo yn rownd derfynol Gwobrau VQ mawreddog eleni. Mae’n un o chwech yn y rownd derfynol sy’n cystadlu am y teitl Dysgwr VQ y Flwyddyn yn y seremoni wobrwyo ar 9 Mehefin, y noson cyn Diwrnod VQ, yng Ngwesty Dewi Sant, Caerdydd.

Trefnir y Gwobrau VQ gan Adran Addysg a Sgiliau Llywodraeth Cymru, Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru a CholegauCymru a’u nod yw helpu rhoi llwyfan i unigolion a sefydliadau sydd wedi codi safon y gwasanaethau a gynigiant o ganlyniad i gymwysterau galwedigaethol.

Mae’r gwobrau, a ariennir yn rhannol gan y Gronfa Gymdeithasol Ewrop, bellach yn eu hwythfed flwyddyn ac yn cyd-fynd â Diwrnod Cymwysterau Galwedigaethol – dathliad DU-eang o gymwysterau galwedigaethol ar gyfer myfyrwyr, athrawon, darparwyr hyfforddiant a chyflogwyr – a gynhelir ar 10 Mehefin.

Mae Acorn Learning Solutions Ltd yn darparu cymorth hyfforddiant i BPW Insurance ac enwebon nhw Paul am Wobr Dysgwr VQ Ifanc y Flwyddyn.

Yn 2014/15, roedd Paul yn llywydd ar gangen Caerdydd ‘Grŵp Proffesiynolion Ifanc’ y Sefydliad Yswiriant Siartredig. Yn ei rôl fel llywydd, roedd Paul yn awyddus i hyrwyddo’r angen am ddatblygiad parhaus a chymwysterau galwedigaethol. Mae’n parhau i roi cymorth hefyd i aelodau ifanc eraill yn y grŵp.

Enwyd Paul yn ‘Gyflawnwr Ifanc y Flwyddyn’ y Sefydliad Yswiriant Siartredig ar gyfer 2014/15 ac enillodd hefyd un o 10 lle cenedlaethol ar ‘Raglen Cenhedlaeth Newydd’ y Sefydliad.

Y dysgwyr eraill sydd yn rownd derfynol Dysgwr VQ y Flwyddyn yw: Casey Coleman, 28, cyfarwyddwr artistig salon Ocean Hairdressing, Caerdydd; James Pepper, 39, cyfarwyddwr gwasanaethau technegol ar Vista Retail Support Ltd, Pentwyn, Caerdydd; cyn-ddysgwyr Coleg Penybont Michael Whippey, 23, prif hyfforddwr yng Nghanolfan Farchogaeth Fferm Shardeloes, Amersham; Serena Torrance, cyn ddysgwyr Ngholeg Penybont, 23, o Faesteg sy’n cymryd gradd troseddeg ym Mhrifysgol Caerdydd, a’r cyn ddysgwyr Coleg Sir Gâr Simon McCall, 21, o Capel Dewi, saer hunangyflogedig ac aelod o Sgwad WorldSkills UK.

Mae Gwobr Dysgwr VQ y Flwyddyn yn cydnabod dysgwyr sy’n dangos yn glir dilyniant a rhagoriaeth mewn astudiaethau galwedigaethol ac wedi llwyddo’n sylweddol yn eu maes.

Gan longyfarch Paul a’r pump arall sydd yn rownd derfynol Gwobrau VQ, dywedodd y Dirprwy Weinidog dros Sgiliau a Thechnoleg, Julie James:

“Mae Gwobrau VQ yn fwy na dim ond dyfarniad; mae’n symbol o ymroddiad tuag at eich dewis broffesiwn,” meddai. “Mae rhaglenni datblygiad proffesiynol a phersonol yn cael eu defnyddio ar gyfer staff i’w galluogi i ddilyn llwybr o ddysgu i gwrdd ac anghenion unigolion, cwmnïoedd, a chwsmeriaid.

“Mae Gwobrau VQ yn ein helpu i ddathlu cyflogwyr Cymru a’r dysgwyr sydd eisoes yn mynd filltir ychwanegol hynny pan ddaw i ddatblygu sgiliau a chymwysterau galwedigaethol.

“Er mwyn i economi Cymru barhau i dyfu, yna mae’n rhaid i ni sicrhau bod cyflogwyr, unigolion a Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda’i gilydd i fuddsoddi yn y sgiliau cywir ar gyfer llwyddiant er mwyn arfogi Cymru gyda gweithlu o’r radd flaenaf.”

More News Articles

  —