Diwrnod VQ

English | Cymraeg

Ynglŷn â Diwrnod VQ

Mae Diwrnod VQ yn dathlu cyflawniad galwedigaethol a’r manteision ddaw o ddysgu technegol, ymarferol a galwedigaethol i’r unigolyn ac i economi Cymru.

Beth?

Mae cymhwyster galwedigaethol yn wobr gydnabyddedig sydd wedi ei gynllunio i roi i ddysgwyr wybodaeth, sgiliau a / neu gymhwysedd sy’n uniongyrchol berthnasol i drywydd gwaith neu swydd benodol.

Mae Cymwysterau Galwedigaethol (VQ) ar gael o Lefel Mynediad i Lefel 8 ar Fframwaith Credydau a Chymwysterau Cymru. Gall cymwysterau amrywio o ran maint a lefel o, er enghraifft, tystysgrif Lefel Mynediad mewn Datblygiad Plant, hyd at Ddiploma Lefel 8 yn y Cyfarwyddyd ac Arweinyddiaeth.

Pam?

Mae cymwysterau galwedigaethol yn haeddu’r un clod a chydnabyddiaeth ag y caiff cymwysterau academaidd. Cynhelir diwrnodau canlyniadau TGAU a Lefel A, felly beth am ddiwrnod i ddathlu cymwysterau galwedigaethol? Diwrnod VQ amdani!

Bu cymwysterau galwedigaethol erioed yn fwy pwysig i’r economi a’r unigolyn; maent yn darparu’r gweithwyr hyfforddedig a thalentog y mae busnesau yn eu crefu, ac maent yn sicrhau bod pobl ifanc yn cael y sgiliau sydd eu hangen i lwyddo mewn addysg a gwaith.

Hoffem weld pawb yn dod ynghyd i gydnabod sut y gall cymwysterau galwedigaethol o safon uchel wella cyfleoedd mewn bywyd a gwaith.

Pryd?

Cynhelir y Diwrnod VQ ddydd Iau 3 Mai 2018.

Sut?

Mae Diwrnod VQ yn llwyddiannus diolch i’r llu o ysgolion, colegau, darparwyr seiliedig ar waith, busnesau a dysgwyr sy’n cymryd rhan ar draws y wlad.

Gallwch gymryd rhan yn y Diwrnod VQ mewn sawl ffordd, er enghraifft drwy gynnal digwyddiadau, enwebu dysgwyr a chyflogwyr a chyfrannu at ein Blwyddlyfr VQ.

Pwy?

Trefnir Diwrnod VQ ar y cyd gan Lywodraeth Cymru, Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru, Cymwysterau Cymru a ColegauCymru / CollegesWales. Caiff Diwrnod VQ ei ariannu gan Lywodraeth Cymru drwy Gronfa Gymdeithasol Ewrop.

Gwobrau VQ

Mae Gwobrau VQ yn rhan allweddol o Ddiwrnod VQ. Bydd y Seremoni Wobrwyo Gwobrau VQ yn cymrydd lle yng Ngwesty Exchange, Bae Caerdydd, Bae Caerdydd, gyda sylw i’r enillwyr yn y cyfryngau ar Ddiwrnod VQ.

Ewch i wefan VQ diwrnodvq.cymru i gael mwy o wybodaeth.