Colli swydd yn hwb annisgwyl i Lysgennad Prentisiaethau

Postiwyd ar gan karen.smith


English | Cymraeg

Mae’r Llysgennad Prentisiaethau Cymraeg, Sion Jones, yn mwynhau ei waith fel prentis saer coed.

Sion drilling timber frames.

Mae’r Llysgennad Prentisiaethau Cymraeg, Sion Jones, yn mwynhau ei waith fel prentis saer coed.

Pan gafodd Sion Jones ei wneud yn ddi-waith yn 2020 ar ôl bod yn gabolwr yn y diwydiant argraffu am 19 o flynyddoedd, roedd yn hwb annisgwyl iddo.

Dywed Sion, o Benparcau, Aberystwyth, sy’n 37 ac yn dad i ddau, bod ansawdd ei fywyd wedi gwella’n fawr a’i fod yn hapusach o lawer ers iddo fynd yn brentis saer.

Mae’n gweithio i Owen Evans, Saer Coed, yn Nhrisant, ger Aberystwyth ac yn gwneud Prentisiaeth Lefel 3 mewn Galwedigaethau Gwaith Coed trwy City & Guilds, wedi’i chyflenwi gan Hyfforddiant Ceredigion Training, ar ôl cwblhau Prentisiaeth Sylfaen y llynedd.

Gan ei fod mor frwd dros brentisiaethau a’r iaith Gymraeg, mae Sion wedi’i benodi’n Llysgennad Prentisiaethau gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru (NTfW).

Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol sy’n arwain datblygiad addysg a hyfforddiant Cymraeg a dwyieithog yn y sector ôl-orfodol yng Nghymru ac mae’r NTfW yn cynrychioli darparwyr dysgu seiliedig ar waith ledled Cymru.

“Ro’n i’n siomedig pan ges i fy ngwneud yn ddi-waith oherwydd ro’n i’n gweithio i’r cwmni ers amser maith,” meddai Sion. “Ond, yn y diwedd, roedd yn hwb annisgwyl achos, er fy mod i’n mwynhau’r gwaith, doeddwn i ddim yn hapus yn gweithio shifftiau nos nac oriau hir oedd yn golygu nad oeddwn yn gweld llawer ar y teulu.

“Rwy’n difaru peidio â dewis gwneud prentisiaeth mewn gwaith coed flynyddoedd yn ôl. Rwy’n hoffi rhoi cynnig ar DIY gartref ac ro’n i’n falch iawn o’r cyfle i wneud prentisiaeth gydag Owen ar ôl cael profiad o’r gwaith am ddau fis yn ystod y pandemig.

“Mae’r swydd mor hyblyg. Mae pob diwrnod yn wahanol, gan ein bod ni’n gweithio ar wahanol safleoedd ac rwy gartref am 5 o’r gloch gan amlaf. Pan o’n i’n gweithio yn y ffatri, roedd pob diwrnod yr un peth.”

Mae Sion wrth ei fodd o gael ei benodi’n Llysgennad Prentisiaethau. Dywed mai Cymraeg yw ei iaith gyntaf a bod ei deulu, ei gydweithwyr a llawer o’i gwsmeriaid yn ei siarad.

“Mae’r iaith Gymraeg yn bwysig iawn i mi ac mae’n braf cael ei defnyddio yn y gwaith,” meddai. “Mae llawer o’r bobl hŷn rŷn ni’n gweithio gyda nhw yn teimlo’n fwy cyfforddus yn siarad Cymraeg.

“Mae’n braf iawn cael hyrwyddo’r iaith a sôn am fy mhrentisiaeth a fy ngwaith. Mae prentisiaethau’n wych achos rŷch chi’n gallu ennill cyflog tra byddwch chi’n dysgu sgiliau newydd yn y gweithle. Beth bynnag yw’ch oed, byddwch yn sicr yn elwa o brentisiaeth.”

Dywedodd Craig Davies, cynghorydd hyfforddiant mewn gwaith coed gyda Hyfforddiant Ceredigion Training, bod Sion yn “ddysgwr eithriadol sy’n dysgu gwybodaeth a sgiliau yn sydyn”.

“Mae Sion yn batrwm o’r hyn y dylai dysgwr fod,” meddai. “Rwy wedi dweud wrtho y dylai fod wedi mynd yn saer coed 20 mlynedd yn ôl achos mae’n grefftwr naturiol ac yn gweithio’n galed.”

Dywedodd Lisa Mytton, cyfarwyddwr strategol yr NTfW: “Mae llawer o weithleoedd yn dod yn fwy dwyieithog, ac felly gall gwneud prentisiaeth trwy gyfrwng y Gymraeg neu’n ddwyieithog roi hwb i hyder rhywun i weithio yn y ddwy iaith ac felly ei helpu i gael gwaith.”

“Mae ein Llysgenhadon Prentisiaethau yn esiampl wych i brentisiaid, gan ddangos manteision dysgu a gweithio’n ddwyieithog.”

Dywedodd Elin Williams, o’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol: “Dyma’r drydedd flwyddyn o’r bron i ni benodi llysgenhadon ar gyfer y sector prentisiaethau. Credwn ei bod yn ffordd ardderchog o ddangos i bobl y gallwch barhau i ddysgu’n ddwyieithog trwy wneud prentisiaeth.

“Mae nod Llywodraeth Cymru o sicrhau miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050 yn golygu na fu erioed yn bwysicach i chi ddatblygu sgiliau dwyieithog er mwyn gwella’ch cyfleoedd ym myd gwaith.”

Caiff y Rhaglen Brentisiaethau yng Nghymru ei hariannu gan Lywodraeth Cymru gyda chymorth Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF).

Os hoffech wybod mwy am gyfleoedd ar gyfer prentisiaethau, ewch i Gyrfa Cymru gyrfacymru.llyw.cymru/prentisiaethau neu ffoniwch 0800 028 4844.

ceredigiontraining.co.uk

yn ôl i’r brig>>

More News Articles

  —