Cadeirydd NTfW yn galw am fwy o arian ar gyfer prentisiaethau i gwrdd â’r galw yn y dyfodol

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg

Siaradwyr yng nghynhadledd flynyddol NTfW (o’r chwith) Heledd Morgan, Arweinydd Ysgogi Newid, Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru, Kevern Kerswell, prif weithredwr Agored Cymru, Sarah John, cadeirydd NTfW a’r Athro David James, cyfarwyddwr Partneriaeth Hyfforddiant Doethurol ESRC Cymru ym Mhrifysgol Caerdydd.

Mae corff sy’n cynrychioli darparwyr dysgu seiliedig ar waith ledled Cymru yn galw ar Lywodraeth Cymru i gynyddu’r gyllideb ar gyfer prentisiaethau dros y ddwy flynedd nesaf er mwyn ateb y galw yn y dyfodol.

Daeth yr alwad gan y Cadeirydd, Sarah John, yn ystod cynhadledd flynyddol Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru (NTfW) yn Stadiwm Pêl-droed Dinas Caerdydd lle’r esboniodd fod angen y buddsoddiad er mwyn cynnal y ddarpariaeth bresennol ac ariannu rhagor o raglenni prentisiaethau technegol a phroffesiynol.

Mae rhaglenni newydd mewn iechyd a gofal cymdeithasol, adeiladu a TGCh yn cael eu creu o ganlyniad i waith gan Cymwysterau Cymru.

“Er mwyn ein galluogi i sicrhau bod y rhaglenni hyn o safon uchel, mae angen i Lywodraeth Cymru sylweddoli bod yr adnoddau’n costio mwy, nid yn unig yr offer ond y bobl hefyd,” meddai.

“Er mwyn cyflogi pobl broffesiynol mewn sectorau blaenoriaeth mae’n rhaid i ni gystadlu â’u cyflogau presennol a gall hyn ei gwneud yn anodd i ni ateb y galw. Felly, mae angen help i feithrin gallu er mwyn canfod, hyfforddi a pharatoi tiwtoriaid ac aseswyr newydd ac mae angen dull o adolygu’r adnoddau sydd ar gael ledled y sector ôl-16.”

Galwodd hefyd ar i Lywodraeth Cymru wneud mwy o waith cynllunio sgiliau traws-adrannol. “Er mwyn ateb gofynion gweithlu Cymru yn y dyfodol, credwn y byddai cyfarfodydd gyda grwpiau clwstwr o gyflogwyr wedi’u sefydlu gan dîm datblygu economaidd Llywodraeth Cymru a darpar fewnfuddsoddwyr yn help i gynllunio’r ddarpariaeth yn well,” meddai Ms John.

“Yn awr, yn fwy nag erioed, mae angen mynd ati mewn ffordd gydlynus i drefnu polisïau sgiliau ar draws adrannau’r llywodraeth er mwyn gwneud y defnydd gorau o’r adnoddau sydd gennym yng Nghymru ac ateb gofynion ein heconomi o ran sgiliau yn y dyfodol.”

Yn ogystal, roedd Ms John yn awyddus i weld NTfW a swyddogion Llywodraeth Cymru’n dal i gydweithio i sicrhau polisi ar brentisiaethau.

Roedd y gynhadledd, ‘Sgiliau’r Dyfodol ar gyfer Cenhedlaeth y Dyfodol’, yn canolbwyntio ar yr angen i sicrhau bod sgiliau cyflogwyr ac unigolion yn datblygu fel bod gweithlu Cymru yn gallu wynebu heriau awtomeiddio, deallusrwydd artiffisial a digidoleiddio yn y dyfodol.

Mewn anerchiad fideo a recordiwyd, dywedodd Ken Skates, Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wrth y cynadleddwyr y dylai aelodau’r NTfW ymfalchïo yn eu hymdrech “nodedig” i helpu Llywodraeth Cymru i gyrraedd ei nod o greu 100,000 o brentisiaethau o safon uchel yn ystod ei thymor presennol.

Tanlinellodd ymrwymiad hirdymor Llywodraeth Cymru i sicrhau cyflogadwyedd a hyfforddiant mewn sgiliau, yn cynnwys prentisiaethau, gyda phwyslais cryf ar wella ansawdd. Dywedodd y gellid gostwng nifer y fframweithiau prentisiaethau i 23 a bod bwriad i ganolbwyntio yn y dyfodol ar feysydd technegol a galwedigaethau crefftau.

Fel rhan o’r Cynllun Gweithredu ar Anabledd, byddai’r ddarpariaeth ddysgu’n gynhwysol gyda phrentisiaethau a chyfle cyfartal ar gael i bobl anabl. Yn y gynhadledd, lansiodd ddefnyddiau newydd i helpu ymarferwyr dysgu seiliedig ar waith i recriwtio prentisiaid anabl. Yn ogystal, byddai Contract Cyflogwyr yn canolbwyntio ar gyfraniad cwmnïau at iechyd a lles eu gweithwyr a’r gymuned ehangach.

Er mwyn ei gwneud yn haws i bobl gael y gefnogaeth iawn ar yr amser iawn i’w helpu i gael gwaith, roedd wedi lansio Cymru’n Gweithio i gynnig cyngor arbenigol.

Dywedodd Huw Morris, cyfarwyddwr sgiliau, addysg uwch a dysgu gydol oes gyda Llywodraeth Cymru, bod Cymru’n cychwyn ar gyfnod o newid mawr ac amlinellodd gynllun sgiliau pum pwynt ar gyfer wynebu heriau’r dyfodol.

Roedd y cynllun yn cynnwys: un system sgiliau ar gyfer dysgwyr ôl-16 yng Nghymru; hawl i ddysgu gydol oes; tair Partneriaeth Sgiliau Ranbarthol, pob un yn paratoi cynllun sgiliau tair blynedd; sefydlu Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil i feithrin cymdeithas fedrus sy’n mynd i’r afael ag anghydraddoldeb; bwriedir gweithredu’r newidiadau o fewn pum mlynedd ar ôl y cyfnod ymgynghori a fydd yn dechrau yn yr hydref eleni.

Yn ôl Heledd Morgan, Arweinydd Ysgogi Newid, Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru, erbyn y 2030au, roedd disgwyl y byddai 112,000 o swyddi Cymru mewn perygl oherwydd robotiaid ac awtomeiddio a byddai 65% o’r plant sydd yn yr ysgol heddiw mewn swyddi sydd ddim yn bodoli ar hyn o bryd.

Byddai’n bwysig bod gan bobl sgiliau trosglwyddadwy a oedd yn anodd eu hawtomeiddio, meddai.

Y siaradwyr eraill oedd yr Athro David James, Cyfarwyddwr Partneriaeth Hyfforddiant Doethurol ESRC Cymru ym Mhrifysgol Caerdydd a Kevern Kerswell, prif weithredwr Agored Cymru, noddwyr cyswllt y gynhadledd.

Yn ogystal, roedd y gynhadledd yn cynnwys 10 gweithdy ar bynciau’n ymwneud â thema’r diwrnod. Arweiniwyd y gweithdai gan arbenigwyr o Lywodraeth Cymru, Anabledd Cymru, Cymwysterau Cymru, Jisc Cymru, y Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol, FSB Cymru, Mind Cymru, Cyngor y Gweithlu Addysg, Gyrfa Cymru a’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

More News Articles

  —