Archifau Categori: Newyddion

Strwythur ar gyfer Fframweithiau Prentisiaethau Cymru

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Strwythur ar gyfer Fframweithiau Prentisiaethau Cymru Cynhaliwyd cyfres o ddigwyddiadau ymgynghori ledled Cymru fis diwethaf mewn ymateb i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar y Strwythur ar gyfer Fframweithiau Prentisiaethau Cymru. Mae’r ymgynghoriad yn holi barn pobl am strwythur … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Newyddion |

Ein Sgiliau, Ein Dyfodol: Cynllunio ar gyfer Yfory

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Cafodd cynllun uchelgeisiol sy’n canolbwyntio ar y sgiliau y mae ar bobl a busnesau eu hangen yn Ne-orllewin a Chanolbarth Cymru ei lansio’n swyddogol ddiwedd Hydref yn nigwyddiad blynyddol y Bartneriaeth Dysgu a Sgiliau Ranbarthol. Nod y … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Newyddion |

Chwalu ffiniau a gwella’r cysylltiad rhwng cyflenwad a galw yn y sectorau allweddol sydd ymhlith nodau Cynllun Sgiliau a Chyflogaeth newydd Gogledd Cymru.

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Dyna eiriau David Roberts, cadeirydd Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Gogledd Cymru, yn ystod lansiad y Cynllun a fydd yn weithredol rhwng 2019 a 2022, lle gwelwyd siaradwyr gwadd, addysgwyr, cyflogwyr ac arweinwyr busnesau yn dod ynghyd. Roedd Gweinidog … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Newyddion |

Ysbyty yn cyrraedd carreg filltir trwy gyflawni 100fed prentisiaeth

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Mae Ysbyty Cyffredinol Bronglais yn Aberystwyth yn elwa ar gyflawni ei 100fed prentisiaeth wedi’i darparu gan y darparwr dysgu sydd wedi ennill gwobrau, Hyfforddiant Cambrian. Dechreuodd y bartneriaeth ddysgu rhwng yr ysbyty a Hyfforddiant Cambrian 15 mlynedd … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Newyddion |

“Mae fy Mhrentisiaeth digidol wedi cael effaith gadarnhaol arnaf fi, fy nysgwyr a fy nghydweithwyr.”

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Roedd y Tiwtor ac Asesydd Craig Wiltshire, o Goleg QS, Cwmbrân, yn awyddus i wella ei sgiliau technoleg er mwyn uniaethu’n well â’i ddysgwyr, ond nid oedd yn gwybod yn iawn ble i ddechrau. Diolch i’w Brentisiaeth … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Newyddion |

Humie’r ymgyrchwraig yw cadeirydd newydd grŵp cynghori ar anableddau dysgu

Postiwyd ar gan NTfW Admin

English | Cymraeg Mae’r Prif Weinidog, Mark Drakeford, am elwa ar bron 30 mlynedd o brofiad o ymgyrchu dros grwpiau pobl ddifreintiedig trwy benodi Humie Webbe yn gadeirydd y Grŵp Gweinidogol Ymgynghorol ar Anabledd Dysgu (GGYAD). Mae’r grŵp yn cynghori … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Newyddion |

Cydweithio’n allweddol er mwyn sicrhau’r sgiliau angenrheidiol i Gymru

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg gan Sarah John, cadeirydd Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru. Bydd darparwyr dysgu seiliedig ar waith o bob rhan o Gymru’n dod at ei gilydd yn Stadiwm Pêl-droed Dinas Caerdydd heddiw (27 Mehefin) ar gyfer cynhadledd flynyddol Ffederasiwn Hyfforddiant … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Newyddion |

Gwobrau Blynyddol y Gynghrair Ansawdd Sgiliau 2019 yn dathlu prentisiaid gorau’r rhanbarth

Postiwyd ar gan admin

English | Cymraeg Mae gwaith caled ac ymrwymiad pedwar ar bymtheg o’r prentisiaid gorau sy’n gweithio yng Nghymru wedi cael eu dathlu mewn seremoni wobrwyo arbennig. Hefyd cafodd cyflogwyr ac ymarferwyr sydd wedi mynd yr ail filltir yn eu hymrwymiad … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Newyddion |

Dwy Anrhydedd i Arweinydd Cydraddoldeb ac Amrywiaeth NTfW

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Mae’r ymgyrchydd cydraddoldeb ac amrywiaeth Humie Webbe wedi treulio’i bywyd yn helpu pobl o gymunedau Pobl Dduon ac Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig (BAME) i ddweud eu dweud – ac fe gafodd ei hymdrechion diflino eu cydnabod wrth … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Newyddion |

Datblygiadau Newydd Cyffrous mewn Addysg Cyfrwng Cymraeg a Dwyieithog Ôl-16

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg   Strategaeth Newydd Yn ddiweddar, lansiodd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ei Strategaeth o’r enw ‘Tuag at Cymraeg 2050: Miliwn o Siaradwyr – Cynllun Gweithredu Addysg Bellach a Phrentisiaeth cyfrwng Cymraeg ‘. Gweledigaeth y strategaeth hon yw galluogi … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Newyddion | « Negeseuon Hŷn Sylwadau mwy newydd »